എന്താണ് ആത്മീയ അന്ധത?

Author: BibleAsk Malayalam


ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബോധ്യങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് നിരസിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഠിനമാവുകയും ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങളോട് അവർ ആത്മീയ അന്ധത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഹന്നാൻ 12:40-ൽ ഈ അവസ്ഥയെ യേശു വിവരിച്ചു, “അവർ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാതെയും ഹൃദയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെയും ഞാൻ അവരെ സൌഖ്യമാക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ അവരുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധരാക്കി ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു.” തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം യേശു ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 6:10).

ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവർക്ക് സാത്താൻ തന്നെ അന്ധത നൽകുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, “അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവരെ കാണാതിരിക്കാൻ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ” (2 കൊരിന്ത്യർ 4:4). ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ അന്ധകാരം കൊണ്ടുവരുന്നു, “സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടിലാണ്, ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു, അവൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല, കാരണം ഇരുട്ട് അവന്റെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 2:10). മതനേതാക്കന്മാർക്ക് യേശുവിനോടുള്ള വെറുപ്പ് അവരെ പൂർണ്ണമായും അന്ധരാക്കി, “അന്ധനായ വഴികാട്ടികളേ, നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം” (മത്തായി 23:16) എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു.

ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആത്മീയ അന്ധത ശാരീരിക അന്ധതയെക്കാൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമാണ്, കാരണം അതിൽ മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഉൾപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, തന്റെ സത്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്റെ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. “ഇന്ന്, നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മത്സരത്തിലെന്നപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്” (ഹെബ്രാ 3:12, ഹെബ്രാ 3:7). പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യരെ (എബ്രാ. 4:7-9) ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് “വിശ്രമം” കണ്ടെത്താൻ വിളിക്കുന്നു, കാരണം കരുണ ഇനി യാചിക്കാത്ത ദിവസം വരും, രക്ഷയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കും.

ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശത്തിൽ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല (യെഹെസ്കേൽ 18:23, 32). അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കണമെന്ന് അവൻ അവരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ശക്തമായ അഭ്യർത്ഥനയോടെയാണ്. അന്തിമ വിധിയെക്കുറിച്ച് അവൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: “ഞാൻ മനുഷ്യരാശിയുടെമേൽ കഷ്ടത വരുത്തും, അങ്ങനെ അവർ അന്ധന്മാരെപ്പോലെ നടക്കും, കാരണം അവർ കർത്താവിനെതിരെ പാപം ചെയ്തു; അവരുടെ രക്തം പൊടിപോലെ ചൊരിയപ്പെടും” (സെഫന്യാവ് 1:17).

എന്നാൽ ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കാൻ ആളുകൾ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിധിയിലേക്ക് അവരെ വിടുകയും ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. അവർ അന്ധരായ വഴികാട്ടികളാണ്. അന്ധൻ അന്ധനെ നയിച്ചാൽ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും” (മത്തായി 15:14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment