എന്താണ് അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധം, അത് എപ്പോൾ വരും?

BibleAsk Malayalam

“ആറാമത്തവൻ തന്റെ കലശം യൂഫ്രാത്തേസ് എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു:കിഴക്കു നിന്നു വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കു വഴി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന്നു അതിലെവെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. മഹാസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെവായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽനിന്നും തവളയെപ്പോലെമൂന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ഇവ സർവ്വഭൂതലത്തിലുംഉള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിലെയുദ്ധത്തിന്നു കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു അവരുടെ അടുക്കലേക്കു പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നേ.— ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും; തന്റെ ലജ്ജകാണുമാറു നഗ്നനായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തന്റെ ഉടുപ്പു സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.— 16അവ അവരെ എബ്രായഭാഷയിൽ ഹർമ്മഗെദ്ദോൻ എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽകൂട്ടിച്ചേർത്തു” (വെളിപാട് 16:12-16).

ഈ ഭൂമിയിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടന്ന ക്രിസ്തുവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള വലിയ തർക്കത്തിന്റെ അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തെയാണ് അർമ്മഗെദ്ദോൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. യൂഫ്രട്ടീസ് നിഗൂഢമായ ബാബിലോൺ വശീകരിച്ചു ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് ബാബിലോണിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പിന്തുണ ഒടുവിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിഗൂഢമായ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ പിന്തുണ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടെ അവളുടെ ആത്യന്തിക പരാജയത്തിനും ശിക്ഷയ്ക്കുമുള്ള അവസാന തടസ്സവും ഇല്ലാതാകും. ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു (വെളിപാട് 16:16; 20:1-3, 7-10).

വെളിപാട് 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള അർമ്മഗെദ്ദോൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ചുരുക്കിയ പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:

 1. ഇത് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ മഹായുദ്ധമാണ്, അത് ഇപ്പോഴും ഭാവിയിലാണ് (വാക്യം 16).
 2. അത് ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്തായ ദിവസത്തെ യുദ്ധമാണ് (വാക്യം 14).
 3. “യൂഫ്രട്ടീസ് മഹാനദി” മനുഷ്യരുടെ പ്രതീകമാണ് (വാക്യം 12).
 4. മൂന്ന് “അശുദ്ധാത്മാക്കൾ” (വാക്യം 13) പാപ്പത്വം, വിശ്വാസത്യാഗിയായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതം, ആദ്ദ്യാത്മവാദം (അല്ലെങ്കിൽ പുറജാതീയത) എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
 5. ഈ മൂന്ന് ആത്മാക്കൾ രാജ്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കുന്ന ഏജൻസികളാണ് (വാക്യം 13).
 6. ഏജൻസികൾ ഒത്തുചേരൽ – മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ-മതപരമായ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്, ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തികൾ രാഷ്ട്രീയവും സൈനികവുമാണ്. കൂടാതെ ഒത്തുകൂടിയ ശക്തികൾ രാഷ്ട്രീയവും സൈനികവുമാണ്.
 7. ആറാമത്തെ ബാധയുടെ കീഴിലാണ് യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത്, എന്നാൽ യുദ്ധം തന്നെ ഏഴാം ബാധയുടെ കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത് (വാക്യം 12).
 8. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ യുദ്ധമായിരിക്കും (വാ. 14).
 9. അഭൂതപൂർവമായ അളവിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും (വാക്യം 14).
 10. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാഷ്‌ട്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടും (വാക്യം 12).
 11. ഒടുവിൽ ക്രിസ്തുവും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങളും ഇടപെട്ട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു (വാക്യം 15).
 12. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധർ യുദ്ധത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ നേരിട്ട് പങ്കാളികളല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: