എന്താണ് അരിയോപാഗസ് പ്രസംഗം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഏഥൻസിൽ, അരിയോപാഗസിൽ (ഗ്രീസിലെ ഏഥൻസിലെ അക്രോപോളിസിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറക്കെട്ട്) അരയോപാഗസ് പ്രസംഗം നടത്തി. ഈ പ്രഭാഷണം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 17:16-34 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലൂക്കോസ് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ലിസ്‌ത്രയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്നാണിത്.

ചരിത്രം

വടക്കൻ ഗ്രീസിലെ തെസ്സലോനിക്കയിലും ബെരിയയിലും സുവിശേഷപ്രഘോഷണം നടത്തിയതിനാൽ പൗലോസിന് എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ, സുരക്ഷയ്ക്കായി അദ്ദേഹം ഏഥൻസിലേക്ക് മാറി. അവിടെ, ശീലാസും തിമോത്തിയും വരുന്നതും കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഏഥൻസ് നിറയെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കണ്ട് അവൻ അസ്വസ്ഥനായി. ഏഥൻസുകാർ “ഗ്രീക്കുകാരിൽ ഏറ്റവും ഭക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു” എന്ന് ജോസീഫസ് എഴുതി (എപിയോണിനെതിരെ ii. 12 [130]; ലോബ് എഡി., പേജ് 345). പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് ഏഥൻസിൽ 3,000-ത്തിലധികം പ്രതിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒരു പുരാതന രേഖ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഒരു യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത്തരമൊരു പ്രദർശനം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കൽപ്പനകളുടെ (പുറപ്പാട് 20: 3-6) ലംഘനവും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടുമായിരുന്നു. ഏഥൻസിലുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം പൗലോസിന് അവഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ, അവൻ സിനഗോഗിൽ പോയി യഹൂദന്മാരോടും വിജാതീയരായ ആരാധകരോടും ന്യായവാദം ചെയ്തു. അവൻ ദിവസവും ചന്തസ്ഥലത്ത് അതു പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോൾ, ചില എപ്പിക്യൂറിയൻ, സ്റ്റോയിക് തത്ത്വചിന്തകർ പൗലോസ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, അവർ അവനെ അരിയോപാഗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് (പ്രവൃത്തികൾ 17:17-19). ചോദിച്ചു.

അരിയോപാഗസ് പ്രസംഗം

പൗലോസ് തന്റെ പ്രതികരണം തുടങ്ങി, “ഏഥൻസിലെ പുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ മതവിശ്വാസികളാണെന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ വസ്‌തുക്കൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ; അജ്ഞാത ദൈവത്തിന് ഈ ലിഖിതമുള്ള ഒരു ബലിപീഠം പോലും ഞാൻ കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ അറിയാത്തവനെ ആരാധിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: ലോകത്തെയും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, അവൻ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവാണ്…” (വാക്യം 22-24). ഇവിടെ, ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ വാസസ്ഥലത്തിനായി അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൗലോസ് ആദ്യം സംസാരിച്ചു.

തുടർന്ന്, സ്രഷ്ടാവ് തന്റെ സൃഷ്ടികളുമായി ഒരു ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്തെന്നാൽ, “അവൻ നമ്മിൽ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ലതാനും. അവനിലല്ലോ നാം ജീവിക്കയും ചരിക്കയും ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കവിവരന്മാരിലും ചിലർ: “നാം അവന്റെ സന്താനമല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്താനം എന്നു വരികയാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ശില്പവിദ്യയും സങ്കല്പവുംകൊണ്ടു കൊത്തിത്തീർക്കുന്ന പൊൻ, വെള്ളി, കല്ലു എന്നിവയോടു സദൃശം എന്നു നിരൂപിക്കേണ്ടതല്ല” (വാക്യം 27-29). കൂടാതെ, വിഗ്രഹങ്ങൾ വെള്ളിയോ സ്വർണ്ണമോ കല്ലോ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തിയതുമായതിനാൽ അവ മനുഷ്യന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിഗമനം ചെയ്തു.

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ക്ഷണം

അവസാനം, പൗലോസ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു ക്ഷണം നൽകി, “എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേണമെന്നു മനുഷ്യരോടു കല്പിക്കുന്നു. താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു; അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉറപ്പു നല്കിയുമിരിക്കുന്നു” (അപ്പോസ്തല 17 : 30-31). പ്രബുദ്ധരായ മനുഷ്യർക്ക് പ്രകൃതിയിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പുനരുത്ഥാനം തെളിയിച്ച ക്രിസ്തുവിലൂടെ സംസാരിച്ചു. മനുഷ്യർ അനുതപിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാരബലി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവ് അവർക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്നു(യോഹന്നാൻ 3:16).

എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഏഥൻസുകാർ കേട്ടപ്പോൾ, ചിലർ പുച്ഛിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചു. അത്തരക്കാരായിരുന്നു ദമാരിസ് എന്നും ഡയോനിഷ്യസ് എന്നും പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും (വാ. 23, 34), അരയോപാഗസിന്റെ കൗൺസിലിലെ അംഗമായിരുന്നു (വാ. 19). കൊരിന്തിലെ ഒരു ബിഷപ്പിന് യൂസിബിയസ് (സഭാചരിത്രം iii. 4. 9, 10; iv. 4. 23) പറഞ്ഞ ഒരു പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, ഈ ഡയോനിഷ്യസ് ഏഥൻസിലെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പായി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.