എനിക്ക് വല്ലാത്ത നിസ്സഹായത തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


നിസ്സഹായത തോന്നുന്നു

മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, നിസ്സഹായരും നിസ്സാരരുമാണെന്ന തോന്നൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും അത്തരം വികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുട്ടികളുണ്ടാകാത്ത ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു അബ്രഹാം. യോസേഫ് ഒരു അടിമത്തടവുകാരനായിരുന്നു. ദാവീദ് ഒരു ഇടയ ബാലനായിരുന്നു. അത്തിപ്പഴം പറിക്കുന്നയാളായിരുന്നു ആമോസ്. പത്രോസ് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. യേശു പോലും ഒരു പാവപ്പെട്ട തച്ചനായിരുന്നു.

മാനുഷികമായ പരിമിതികൾക്കിടയിലും കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. “സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ വിളി നിങ്ങൾ കാണുന്നുവല്ലോ, ജഡത്തിന്റെ വഴിയെ പോകുന്ന
അനേകം ജ്ഞാനികൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ശക്തരായവർ അധികമില്ല, ശ്രേഷ്ഠന്മാരില്ല: എന്നാൽ ജ്ഞാനികളെ അമ്പരപ്പിക്കാൻ ദൈവം ലോകത്തിലെ മണ്ടത്തരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം ലോകത്തിലെ ബലഹീനതകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു; ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലെ നികൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നവയും, അതെ, അല്ലാത്തവയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു.(1 കൊരിന്ത്യർ 1:26-29).

മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ വൈദഗ്ധ്യത്തിനോ പഠനത്തിനോ ദൈവം ഒരു തരത്തിലും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന ചിന്തയാണ് പൗലോസ് ഊന്നിപ്പറയുന്നത്. ലൗകിക പദവിയിലും ശക്തിയിലും പഠിത്തത്തിലും ആശ്രയിക്കുന്നവർ എത്ര വ്യർത്ഥരും ബലഹീനരുമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വിനീതവും പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങിയതുമായ ഉപകരണങ്ങളെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധനികനോ ദരിദ്രനോ, ഉന്നതനോ, താഴ്ന്നതോ, പണ്ഡിതനോ, അറിവില്ലാത്തവനോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യവർഗത്തിനും ദൈവമുമ്പാകെ വീമ്പിളക്കാൻ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല (എഫേസ്യർ 2:9).

തന്റെ സഭയാകുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ, ദൈവം ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, സമ്പത്ത്, ശക്തി എന്നിവയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ല. അവൻ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ പലപ്പോഴും ദൈവമുമ്പാകെ താഴ്ത്തുന്നതിനുപകരം സ്വയം ഉയർത്തുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

യഹൂദന്മാർ യേശുവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, “ഒരിക്കലും പഠിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാം?” എന്ന് ചോദിച്ചു. (യോഹന്നാൻ 7:15). റബ്ബിമാരുടെ സ്കൂളുകളിൽ പോകാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ആത്മീയ സത്യത്തെ വിലമതിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നും അതേ അവസ്ഥയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അധ്യാപനത്തിന്റെ മൂല്യം പലപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അളവിലാണ്. യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ദൈവവചനത്തെ കേന്ദ്രീകൃതവും പ്രധാനവുമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരാൾ എളിമയുള്ളവനും സൗമ്യനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യും (മത്തായി 11:25).

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം

നിസ്സഹായരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ശക്തരും ജ്ഞാനികളുമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യമാണ്. അവർ ഉയർന്ന സ്ഥാനമോ സമ്പത്തോ ബഹുമാനമോ അധികാരമോ നേടുന്നില്ല. ദൈവം, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അവർക്ക് എല്ലാം നൽകുന്നു. മനുഷ്യർ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ കൈവശമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാപത്തിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യർ മുങ്ങിപ്പോയ അധഃപതനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം “ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണത” (കൊലോസ്യർ 2:9) യേശുവിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യർ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ (യോഹന്നാൻ 15:4), ക്രിസ്തു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അവർ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളികളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു (2 പത്രോസ് 1:4). അവരുടെ മനസ്സ് ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയമായിത്തീരുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 5:14). അവന്റെ വചനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവർ ദിവസവും ആ വചനം (യോഹന്നാൻ 6:53) ഭക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ശക്തിയിലൂടെ അതിൻറെ തത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും (കൊലോസ്യർ 1:27).

യേശുവിലൂടെ വിശ്വാസികൾ ജ്ഞാനികളും നീതിമാനും വിശുദ്ധരും സന്തുഷ്ടരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരും ആയിത്തീരുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അത്ഭുതം, സ്തുതിയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സ്രോതസ്സാണ്, അതിന് മുമ്പ് എല്ലാ മനുഷ്യ ജ്ഞാനവും നേട്ടങ്ങളും തീർത്തും നിസ്സാരമായി മങ്ങുന്നു. അതിനാൽ, നിസ്സഹായതയും നിസ്സാരതയും അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, യേശുവിനെ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അവനിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തും (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment