എനിക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയാം?

Author: BibleAsk Malayalam


പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നത് എങ്ങനെ?

സ്നേഹം അനുസരണത്തിലേക്കും അനുസരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ലൂക്കോസ് ഈ സത്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവന്റെ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു; തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെ തന്നെ” (അപ്പ. 5:32). ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ സ്‌നേഹം വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും അപ്പോൾ ദൈവം ആ വ്യക്തിയിൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ നിറയ്ക്കുമെന്നും കർത്താവ് വിശദീകരിച്ചു.

കൃപയാൽ നല്കപ്പെട്ടതും വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ നിത്യരക്ഷ (എഫേസ്യർ 2:5, 8), അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കും ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നവർക്കും ലഭ്യമാണ് (എബ്രായർ 5:9). ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാനാവില്ല.

യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കല്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും“. എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോടു ചോദിക്കും; അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവു എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു തരും” (യോഹന്നാൻ 14:15, 16). സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രേരണയായിരിക്കണം അനുസരണം. ബലപ്രയോഗത്തിൽ നിന്നോ ഭയത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള അനുസരണം അനുസരണത്തിന്റെ പൂർണ പെരുമാറ്റമല്ല. സ്‌നേഹത്തിന്റെ പ്രേരണയുടെ ദുർബലമായ സമയങ്ങളുണ്ടാകാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തത്വത്തിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ അനുസരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനിടയിൽ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കണം.

സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ അനുസരണമാണ് ദൈവവുമായുള്ള ശരിയായ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും സത്തയും. ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:20, 21), എന്നാൽ സ്നേഹത്തിലാണ്, തണുത്ത, നിയമപരമായ ചടങ്ങിലൂടെയല്ല. അതുപോലെ, ആളുകൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:17, 18; സഭാപ്രസംഗി 12:13), എന്നാൽ സ്നേഹത്തിലും (യോഹന്നാൻ 14:15) അവന്റെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയിലും.

മനുഷ്യർ അർപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു യാഗത്തേക്കാളും ദൈവത്തോട് അനുസരണം ഉത്തമമാണ് (1 സാമുവൽ 15:22). ദൈവവുമായുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ബന്ധം വെളിപ്പെടുന്നത് അവന്റെ കൽപ്പനകളോട് വാത്സല്യത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിലൂടെയാണ് (1 യോഹന്നാൻ 5:3). അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം മനുഷ്യർക്ക് ഏദൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ശക്തിയിലൂടെയുള്ള അനുസരണം നിമിത്തം അവർ തിരികെ പോകും (വെളിപാട് 14:12; 12:17).

ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുത, അവൻ എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും പാപത്തിന്റെ കുറ്റബോധത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു എന്നതാണ്. “എങ്കിലും പിതാവു എന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്കു സകലവും ഉപദേശിച്ചുതരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും” (യോഹന്നാൻ 14:26).

അതിനാൽ, നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ശേക്ഷം ഗുണദോഷിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയാൻ കഴിയില്ല. കള്ളം പറയുക, മോഷ്ടിക്കുക, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുക, ശബ്ബത്ത് ലംഘിക്കുക, കൊതിക്കുക (പുറപ്പാട് 20) അങ്ങനെ പലതും ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായിയുടെ ആത്മാവിൽ നിറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ കാണുകയില്ല.

യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക… കൊലപാതകം ചെയ്യരുത്,’ ‘വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്,’ ‘മോഷ്ടിക്കരുത്,’ ‘കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്,’ ‘നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. അയൽക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം’ (മത്തായി 19:17-19).

സ്വന്തം ശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പശ്ചാത്താപത്തോടെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അനുസരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്നത് കർത്താവാണ്. അവൻ തന്റെ നിയമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു (എബ്രായർ 10:16) അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ നൽകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “ദൈവമാണ് തന്റെ പ്രസാദത്തിനായി ഇച്ഛിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്” (ഫിലിപ്പിയർ 2:13).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment