എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സത്യം പങ്കിടാനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സത്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി എത്തിപെടാനും സത്യം പങ്കുവെക്കാനും, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്:

ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കരുതുന്ന ഒരു
ആത്മാർത്ഥ വ്യക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുക
. “സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം സൗഹൃദം കാണിക്കണം; എന്നാൽ സഹോദരനെക്കാളും പറ്റുള്ള സ്നേഹിതന്മാരും ഉണ്ടു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 18:24).

രണ്ടാമതായി, ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കുക. “അങ്ങനെ തന്നേ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടു, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ” (മത്തായി 5:16). ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ആയിരം പ്രഭാഷണങ്ങളേക്കാൾ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.

മൂന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക. ” ഒരു സ്നേഹിതൻ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:17).

നാലാമതായി, അവരുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കുക. “നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവുമുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പിൻ” (എഫേസ്യർ 4:32).

അഞ്ചാമതായി, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. “നിനക്കുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു, കർത്താവു നിനക്കു ചെയ്തതു ഒക്കെയും നിന്നോടു കരുണകാണിച്ചതും പ്രസ്താവിക്ക” (മർക്കോസ് 5:19).

ആറാമത്, സത്യം പങ്കിടുകയും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുക. “ഓരോരുത്തനോടു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയേണം എന്നു അറിയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ വാക്കു എപ്പോഴും കൃപയോടുകൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചിവരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ” (കൊലോസ്യർ 4:6).

ഏഴാമതായി, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. “… പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുക… നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു” (യാക്കോബ് 5:16).

ഈ ലളിതമായ നടപടികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴി തുറക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും (യോഹന്നാൻ 16:13). ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക, നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉടനടി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടരുത്. കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “എന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനം ആയിരിക്കും; അതു വെറുതെ എന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരാതെ എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതു നിവർത്തിക്കയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും” (യെശയ്യാവ്. 55:11).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments