എത്ര മാലാഖമാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണു?

BibleAsk Malayalam

എന്തുകൊണ്ടാണ് മാലാഖമാർ വീണത്?

ലൂസിഫർ മാലാഖയും അവന്റെ അനുയായികളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, മാലാഖമാരുടെ പരമോന്നത നേതാവായ ലൂസിഫർ പരിപൂർണ്ണനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു (യെഹെസ്കേൽ 28:14,15). എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്ഥാനത്തിലും അധികാരത്തിലും മഹത്വത്തിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ല. സ്രഷ്ടാവിനു മാത്രം അർഹമായ മാലാഖമാരുടെ ആദരവ് അവൻ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചു. മാലാഖമാരുടെ വാത്സല്യത്തിൽ ദൈവത്തെ പരമപ്രധാനമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം, ആ വാത്സല്യങ്ങളിൽ അവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം തേടുകയായിരുന്നു.

പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് ലൂസിഫറിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി: “നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു: ‘“ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും; എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മീതെ വെക്കും; ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതൃത്തിയിൽ സമാഗമപർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും; ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതു’ “(യെശയ്യാവ് 14:13-14).

ഈ ഭാഗത്തിൽ, യെശയ്യാവ് പ്രാഥമികമായി, സാത്താനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ബാബിലോണിലെ അക്ഷരീയ രാജാവിനപ്പുറം (അദ്ധ്യായം 14:4) മത്സരിയായ ദൂതനെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു, ബാബിലോൺ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി (വാക്യങ്ങൾ 12-16). വാസ്‌തവത്തിൽ, ദൈവം യെരൂശലേമിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതുപോലെതന്നെ, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം നേടാനുള്ള തന്റെ മഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രവും ഏജൻസിയുമാക്കി ബാബിലോണിനെ മാറ്റാൻ സാത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതായി തോന്നുന്നു.

ലൂസിഫർ കലാപത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ചേരാൻ ഒരു വലിയ കൂട്ടം മാലാഖമാരെ നയിച്ചു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി: മീഖായേലും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തിനെതിരെ പോരാടി; മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്തു, ജയിച്ചില്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുടെ ഇടം കണ്ടില്ല” (വെളിപാട് 12:7,8). മൈക്കിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന, അവൻ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്‌തുവല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു (ദാനിയേൽ 10:13; 12:1; യൂദാ 9).

പിശാചും അവന്റെ ദൂതന്മാരും പരാജയപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. “അരുണോദയപുത്രനായ ശുക്രാ, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്തുനിന്നു വീണു! ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനേ, നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റു നിലത്തു വീണു! .” (യെശയ്യാവു 14:12).

പിന്നീട്‌, സാത്താൻ മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കുകയും അവർ ദൈവത്തോട്‌ അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അങ്ങനെ, അവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായിത്തീർന്നു (ഉൽപത്തി 3). എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ത്യാഗത്തിലൂടെ (യോഹന്നാൻ 3:16), രക്ഷകൻ പിശാചിന്റെ മേൽ വിജയിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, “സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു” (ലൂക്കാ 10:18). തന്റെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സാത്താന്റെ ശക്തി ഒടുവിൽ തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് യേശു കാത്തിരുന്നു – പാപവും പാപികളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയം (മത്തായി 25:41).

എത്ര മാലാഖമാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണു?

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ദൂതസംഘത്തിന്റെ വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി: “പിന്നെ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന്റെയും ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു; അവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു” (വെളിപാട് 5:11). കൂടാതെ, “അസംഖ്യം മാലാഖമാരുടെ കൂട്ടം” ഉണ്ടെന്ന് പൗലോസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു (എബ്രായർ 12:22).

യഥാർത്ഥത്തിൽ സാത്താനോടൊപ്പം വീണ ദൂതന്മാരുടെ ശതമാനം യോഹന്നാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു, “…ഒരു വലിയ ചുവന്ന മഹാസർപ്പം…അവന്റെ വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് തൂത്തുവാരി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പിശാച് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവനോടുകൂടെ “(വെളിപാട് 12:3-9). ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന്, മാലാഖമാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ലൂസിഫറുമായി കലാപത്തിൽ ചേരുകയും അവനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: