BibleAsk Malayalam

എത്ര തവണ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണം?

പത്രോസും ഇതേ ചോദ്യം യേശുവിനോടു ചോദിച്ചു: “കർത്താവേ, സഹോദരൻ എത്ര തവണ എന്നോടു പിഴെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കേണം? ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവനോടു: ഏഴുവട്ടമല്ല, എഴു എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു” (മത്തായി 18:21,22).

ആമോസ് 1:3-ന്റെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമജ്ഞർ മറ്റൊരാളോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട സമയത്തെ മൂന്നായി പരിമിതപ്പെടുത്തി എന്ന് യഹൂദ പാരമ്പര്യം പറയുന്നു. ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് അനുസൃതമായി എണ്ണം ഏഴായി ഉയർത്തി എന്ന് പീറ്റർ കരുതി.

ക്ഷമ എന്നത് എത്ര തവണ എന്ന് കണക്കാക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്നതാണ് സത്യം. പാപമോചനം ഒരു നീതിന്യായ നടപടിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു; അത് സംഘർഷം നിലനിന്നിരുന്നിടത്തു സമാധാനത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് “അതിനാൽ, വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം നമുക്കു ദൈവത്തോടു സമാധാനം ഉണ്ടു” (റോമ. 5:1). പാപമോചനം എന്നത് രണ്ട് കക്ഷികൾക്കിടയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയ പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കലാണ്.

യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, “ഏഴു എഴുപത് പ്രാവശ്യം വരെ” ക്ഷമിക്കണം. സംഖ്യ തന്നെ പ്രതീകാത്മകം മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ക്ഷമയുടെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി പലതവണ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും.

തുടർന്ന്, കർത്താവ് നമ്മോടുള്ള ഇടപാടുകളെയും സഹമനുഷ്യരോട് നാം ഇടപെടേണ്ട വിധത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമ യേശു പറഞ്ഞു. യജമാനൻ തനിക്ക് കടപ്പെട്ടിരുന്ന കടം ക്ഷമിച്ച ഒരു ദാസനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട ദാസൻ പോയി മറ്റൊരു സഹഭൃത്യനെ ജയിലിലടച്ചു, കാരണം രണ്ടാമത്തെയാൾ ആദ്യത്തെയാൾക്കു പണം കടപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. ആദ്യത്തെ ദാസൻ കരുണ ലഭിച്ചെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന് അതേ ദയ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

യജമാനൻ അതു കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു: “ദുഷ്ടനായ ദാസനേ! നീ എന്നോട് യാചിച്ചതുകൊണ്ട് ആ കടമെല്ലാം ഞാൻ പൊറുത്തു. എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും നിന്റെ സഹഭൃത്യനോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ?’ അപ്പോൾ അവന്റെ യജമാനൻ കോപിച്ചു, അവനു നൽകാനുള്ളതെല്ലാം മടക്കി കൊടുക്കുന്നതുവരെ അവനെ പീഡകർക്ക് ഏല്പിച്ചു. അപ്പോൾ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോടു ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവു അങ്ങനെ തന്നേ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും” (മത്തായി 18: 35). നമ്മുടെ സഹമനുഷ്യരോട് സ്വാർത്ഥതയും വെറുപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദയ നമ്മെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും ഇടപെടാൻ നയിക്കണം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: