എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസി വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിശുദ്ധരുടെ സവിശേഷതകൾ

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവരും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശേഷിക്കുന്ന സഭ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ മാനിക്കുന്നു (വെളിപാട് 14:12), അവ പാലിക്കുന്നത്, ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ വിധത്തിലല്ല, മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ (പുറപ്പാട് 20:3-17) ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഒരു വെളിപാടായിട്ടാണ്. (ഗലാത്യർ 2:20) ).

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പകർപ്പാണ്. അവ നീതിയുടെ ദൈവിക നിലവാരം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു അവൻ അത് ജനത്തിന് കൈവരിക്കാൻ എന്നാൽ അവരുടെ പാപാവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്തെന്നാൽ, “ജഡികമായ മനസ്സ് … ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് കീഴ്പെടുന്നില്ല, തീർച്ചയായും അതിന് കഴിയില്ല” (റോമർ 8:7). ഇക്കാരണത്താൽ, കൽപ്പനകൾ (റോമ. 3:23) പാലിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും ആളുകൾക്ക് ദൈവമഹത്വം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു.

വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം

എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, അവന്റെ പ്രതിച്ഛായ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രാപ്തരാക്കാനാണ് യേശു വന്നത് (റോമർ 8:3,4). പിതാവിന്റെ സ്‌നേഹസ്വഭാവം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൻ വന്നു, ഈ വിധത്തിൽ രണ്ടു തത്ത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ ധാർമ്മിക നിയമം വിപുലീകരിച്ചു: “‘ യേശു അവനോടു: നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം. ഇതാകുന്നു വലിയതും ഒന്നാമത്തേതുമായ കല്പന രണ്ടാമത്തേതു അതിനോടു സമം: കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം.'” (മത്തായി 22:37).

ദൈവസ്നേഹം എന്ന “സൗജന്യ സമ്മാനം” എടുക്കാൻ പാപി നീട്ടിയ കൈയാണ് വിശ്വാസം (റോമർ 5:15). തന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ സമ്മാനം നൽകാൻ കർത്താവ് എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയും തയ്യാറൂമാണ്, അവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനും പ്രതിഫലമായിട്ടല്ല (എഫെസ്യർ 2:8-9), മറിച്ച് അവന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം നിമിത്തം. രക്ഷയുടെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് “വിശ്വാസത്തിലൂടെ” ലഭിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ എഴുതി, “എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്, അവൻ ന്യായവിധിയിലേക്ക് വരില്ല, മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു” (അദ്ധ്യായം 5:24).

വിശ്വാസം പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു

അതിനാൽ, വിശ്വാസം എന്നത് ചില സത്യങ്ങളുടെ മാനസികമായ സ്വീകാര്യത മാത്രമല്ല. വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിനെതിരായ വിജയത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ സജീവമായ കൈവശപ്പെടുത്തലാണ്. സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാകുന്നു. (യാക്കോബ് 2:14-26).
തൽഫലമായി, സൽകർമ്മങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫലമായിത്തീരുന്നു – വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതിഫലമായി നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസമാണ് നീതിയെ വിനിയോഗിക്കുന്ന രീതി. എളിമയിലും കൃതജ്ഞതയിലും ക്രിസ്‌തുവിലുള്ള വിശ്വാസി മടികൂടാതെ തന്നെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നീതീകരണത്തിന്റെ നീതി അവനിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതു. (റോമർ 3:23-24).

നിലനിർത്തുന്ന വിശ്വാസം

പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും വചനപഠനത്തിലൂടെയും വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അനുദിനം നിലകൊള്ളുമ്പോൾ, അവന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നൽകപ്പെട്ട നീതി സ്വീകരിക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിൽ വസിപ്പിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും; കൊമ്പിന്നു മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കു കഴികയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:4). ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടന്നവർക്ക് അവനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനും നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് (എബ്രായർ 6:4-6). അതിനാൽ, അവസാനം വരെ കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നതിന് രക്ഷയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.