എങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പഴയ നിയമത്തിനും പുതിയ നിയമത്തിനും ഇടയിലുള്ള പാലമായത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കാലത്തിനായി ഉറ്റുനോക്കി, അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന മിശിഹായെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കു വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവു ക്രിസ്തുവിന്നു വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും മുമ്പിൽകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ എങ്ങിനെയുള്ളതോ എന്നു പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞുനോക്കി” (1 പത്രോസ് 1:10, 11).

പ്രവാചക ദൂത് അവനെ കാണാൻ ആളുകളെ ഒരുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. “സകല പ്രവാചകന്മാരും ന്യായപ്രമാണവും യോഹന്നാൻ വരെ പ്രവചിച്ചു. 14നിങ്ങൾക്കു പരിഗ്രഹിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഏലീയാവു അവൻ തന്നേ” (മത്തായി 11:13, 14). അങ്ങനെ, പഴയത് അതിന്റെ പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് എത്തുകയും പുതിയതിലേക്ക് വഴിമാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പഴയനിയമ കാലത്തെ പ്രവാചക പദവി യോഹന്നാനിൽ അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തി എന്ന് പറയാം.

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പഴയ നിയമത്തിനും പുതിയ നിയമത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാലമായിരുന്നു. അവൻ വരുമെന്ന പ്രവചനത്തോടെ പഴയ നിയമം അവസാനിച്ചു: “യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഏലീയാപ്രവാചകനെ അയക്കും. ഞാൻ വന്നു ഭൂമിയെ സംഹാരശപഥംകൊണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും” (മലാഖി 4:5, 6).

ആ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയുടെ ഒരു രേഖയോടെയാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് “അക്കാലത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യെഹൂദ്യയുടെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു, “മാനസാന്തരപ്പെടുക, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു!” എന്തെന്നാൽ, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “മരുഭൂമിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം: ‘യഹോവയുടെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ; അവന്റെ പാതകൾ നേരെയാക്കുക” (മത്തായി 3:1-3 കൂടാതെ മർക്കോസ് 1:1-3).

യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് കേട്ട അതേ തലമുറ മിശിഹായുടെ വരവിനും അവന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ജറുസലേമിനെയും യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തെയും കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതും ഇതേ തലമുറയാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “…തീർച്ചയായും, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറമേൽ വരും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്തായി 23:36; 24:15-20, 34).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment