എങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു പറഞ്ഞു”

“സ്ത്രീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല; സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.”

മത്തായി 11:11

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തനിക്ക് മുമ്പുള്ള മറ്റേതൊരു പ്രവാചകനെക്കാളും കൂടുതൽ ധാർമ്മിക ശക്തിയും ധൈര്യവും വിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തതയും നിർമ്മലതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആദ്യ വരവിൽ മിശിഹായുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രഘോഷകനാകാനുള്ള വലിയ പദവി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ പഴയനിയമ പ്രവാചകന്മാരും രക്ഷകന്റെ വരവ് ലോകത്തിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ബഹുമതി ലഭിച്ചതിൽ ആവേശഭരിതരാകുമായിരുന്നു. പകരം, അവരെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ മുന്നോട്ടും വരാനിരിക്കുന്ന വിടുതലിന്റെ ദിവസത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും നോക്കി. യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ഉല്ലസിച്ചു; അവൻ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 8:56). യോഹന്നാൻ സ്നാപകനു മാത്രമേ ആ ബഹുമാന്യമായ ദൗത്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

യേശു തുടർന്നു, “എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ അവനെക്കാൾ വലിയവനാണ്.” ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും എളിമയുള്ള വ്യക്തിക്ക് രാജാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആയിരിക്കാനുള്ള വലിയ പദവി ലഭിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ ബാഹ്യമായി നോക്കുക മാത്രമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും യേശുവിനെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നതിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

യോഹന്നാൻ വിജയവും ജനപ്രീതിയും നേടിയെങ്കിലും സ്വന്തം ദൃഷ്ടിയിൽ വിനീതനായി തുടർന്നു. യോഹന്നാൻ തന്നെത്തന്നെ “മഹാനായി കണ്ടില്ല. യേശു ഗലീലിയിൽ നിന്ന് ജോർദാനിൽ വന്ന് യോഹന്നാനെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, “എനിക്ക് നിന്നാൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം, നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുണ്ടോ?” എന്ന് പറഞ്ഞ് യോഹന്നാൻ അവനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. (മത്തായി 3:13-14). വാസ്‌തവത്തിൽ, യോഹന്നാൻ എല്ലാവരോടും പ്രഖ്യാപിച്ചു “എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നെക്കാൾ ബലവാൻ ആകുന്നു; അവന്റെ ചെരിപ്പു ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല; അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും” (മത്തായി 3:11).

തന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “അവൻ വളരേണം, ഞാനോ കുറയേണം” (യോഹന്നാൻ 3:30). ചിലർ യോഹന്നാനെ മിശിഹായായി വീക്ഷിച്ചെങ്കിലും, തന്നെക്കാൾ “ശക്തനായവനുമായുള്ള” തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ യഥാർത്ഥ ബോധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. അവൻ യേശുവിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ എളിയ ശിഷ്യനായിരുന്നു, അവന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ ഗുരുവിനെപ്പോലെയായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments