എങ്ങനെയാണ് ഭാഷകൾ വർദ്ധിച്ചത് ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം ഭൂമിയിലെ നിവാസികൾ “ഒരു ഭാഷ” സംസാരിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 11:1). മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആദിമ നിർദ്ദേശം ഭൂമുഖത്ത് വ്യാപിക്കുകയും മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 1:28). ഇതിനു വിരുദ്ധമായി, നോഹയുടെ പിൻഗാമികൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, “വരുവിൻ; നാം ഭൂതലത്തിൽ ഒക്കെയും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക” (ഉല്പത്തി 11: 3,4). വിഗ്രഹാരാധനയും കലാപവും മൂലം ആളുകൾ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഗോപുരം ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ദൈവത്തിനും അവന്റെ അനുയായികൾക്കും എതിരായി ലോകത്തെ ഏകീകരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ഒരു ദുഷിച്ച മഹാപദ്ധതിയുടെ ആദ്യപടി മാത്രമായിരുന്നു അത്.

അവരുടെ ദുഷിച്ച പദ്ധതികളെ നിഷ്ഫലമാക്കാനും നീതിമാന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദൈവത്തിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. “യഹോവ പറഞ്ഞു, “ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ അവർ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊന്നും അവർക്ക് അസാധ്യമായിരിക്കില്ല. “വരുവിൻ; നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു, അവർ തമ്മിൽ ഭാഷ തിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളക എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു “(വാക്യം 5-7)

ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണശക്തി ഒഴികെ, മനുഷ്യരുടെ ദുഷിച്ച പദ്ധതികൾ വിജയിക്കുകയും സമൂഹം പൂർണ്ണമായും ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അനുയോജ്യമായ ക്രമം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രിതമായ മേൽനോട്ടം മൂലമാണ്. ഭൂമിയെയും ദൈവമക്കളെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള പിശാചിന്റെ ശക്തി അങ്ങനെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 1:12; 2:6; വെളി. 7:1).

അവരുടെ ഭാഷയെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി, ആളുകൾ തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുമായി സംഘം ചേരാൻ നിർബന്ധിതരായി, ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി. ഓരോ വിഭാഗവും ഇപ്പോഴും ദുഷിച്ച ഗതി പിന്തുടരാനിടയുണ്ട്, എന്നാൽ സമൂഹത്തെ കൂട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടും അവന്റെ മക്കളോടുമുള്ള കൂട്ടായ എതിർപ്പിനെ തടയും. അതിനാൽ വ്യത്യസ്ത ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവയിൽ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഏകദേശം 3,000-ത്തോളം വരുന്ന ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഷകളുടെയും ഉപഭാഷകളുടെയും ഉത്ഭവം ഇതാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments