എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്?

BibleAsk Malayalam

എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു, “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണമേ” (മത്തായി 6:9) എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് യേശു ആരംഭിച്ചത്. ഹലോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കുക എന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്നു: “യഹോവ, യഹോവയായ ദൈവം, കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ. ആയിരം ആയിരത്തിന്നു ദയ പാലിക്കുന്നവൻ; അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെമേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെമേലും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ.. (പുറ. 34:5-7).

ദൈവനാമം രണ്ട് തരത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കാം:

  1. അവന്റെ ദിവ്യപ്രവൃത്തികളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും എല്ലാ ദിവസവും പുതുമയുള്ള അവന്റെ നന്മയും കരുണയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് (സങ്കീർത്തനം 92). “മനുഷ്യർ നിന്റെ ഭയങ്കരപ്രവൃത്തികളുടെ ബലം പ്രസ്താവിക്കും; ഞാൻ നിന്റെ മഹിമയെ വർണ്ണിക്കും. മനുഷ്യപുത്രന്മാരോടു അവന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികളും അവന്റെ രാജത്വത്തിൻതേജസ്സുള്ള മഹത്വവും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതിന്നു” (സങ്കീ. 145:6,11 യോശുവ 2:9-11).
  2. അവന്റെ കൽപ്പനകൾ മനസ്സോടെ അനുസരിക്കുക വഴി. അനുസരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം യേശു വിശദീകരിച്ചു, “എന്നോടു കർത്താവേ, കർത്താവേ, എന്നു പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു. കർത്താവേ, കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്തില്ലയോ എന്നു പലരും ആ നാളിൽ എന്നോടു പറയും ‘അന്നു ഞാൻ അവരോടു: ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടു പോകുവിൻ എന്നു തീർത്തു പറയും! (മത്താ. 7:21-23 പ്രവൃത്തികൾ 10:35). ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവനാമം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവന്റെ പാതയിൽ നടന്നുകൊണ്ടാണ്.

ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ മതത്തിന്റെ വരണ്ട രൂപം മാത്രമാണ്. “അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളില്ലാത്തതായാൽ സ്വതവെ നിർജ്ജീവമാകുന്നു” (യാക്കോബ് 2:17) എന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥവും ജീവനുള്ളതുമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അകമ്പടിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളും “മരിച്ചു” (എബ്രാ. 11: 6). അങ്ങനെ, വിശ്വസ്തർക്ക് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്വഭാവം അവരിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “ഈ ലോകത്തിന്നു അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ” (റോമർ 12:2).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: