എങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പറയുന്നു: “എന്റെ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്റെ മനസ്സോടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായ യിശ്ശായിയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി” (പ്രവൃത്തികൾ 13:22). പൗലോസ് ഇവിടെ 1 സാമുവൽ 13:14 ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ദാവീദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്‌തു, കാരണം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനൊത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ദാവീദ് കർത്താവിനുള്ള സേവനത്തിന്റെ ആജീവനാന്ത മാതൃക നട്ടുവളർത്തി. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുകയും അവന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം.

അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു: “നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 40:8). അവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ പഠിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചു: “നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണമേ, നീ എന്റെ ദൈവമാണ്; അങ്ങയുടെ നല്ല ആത്മാവ് എന്നെ സമതലത്തിൽ നയിക്കട്ടെ” (സങ്കീർത്തനം 143:10). മാർഗനിർദേശത്തിനായി അവന്റെ കണ്ണുകൾ ദൈവത്തിൽ പതിഞ്ഞു: “ദൈവമേ, എന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്” (സങ്കീർത്തനം 57:7).

ചെറുപ്പം മുതലേ ദാവീദ് തന്റെ ആടുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സിംഹങ്ങളോടും കരടികളോടും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും തന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വീര്യവും ധൈര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചു (1 സാമുവൽ 17:36). ഈ മനോഭാവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നു, ദൈവത്തെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെയും പരിഹസിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ ഗോലിയാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവൻ വീണ്ടും അപകടത്തിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രകടമായി (1 സാമുവൽ 17). ധൈര്യവും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും അവന് വിജയം നൽകി.

പിന്നീട് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി, ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളോട് അശ്രാന്തമായി പോരാടുകയും ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ അവരുടെ അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ അവൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ ധൈര്യവും വിശ്വാസവും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വിധത്തിൽ, ശത്രുവിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ ജീവൻ നൽകിയ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയോട് അവൻ സാദൃശ്യം പുലർത്തി: “ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു” (യോഹന്നാൻ 10:11).

ദാവീദ് പാപം ചെയ്‌തപ്പോഴും അവൻ ആത്മാർത്ഥതയിലും എല്ലാ താഴ്‌മയിലും അനുതപിച്ചു: “ഞാൻ എന്റെ പാപം നിന്നോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞു, എന്റെ അകൃത്യം ഞാൻ മറച്ചുവെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയും,” നീ എന്റെ പാപത്തിന്റെ അകൃത്യം ക്ഷമിച്ചു” (സങ്കീർത്തനം 32:5). അവൻ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചു: “ഈസോപ്പുകൊണ്ടു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ, ഞാൻ ശുദ്ധനാകും; എന്നെ കഴുകേണമേ, ഞാൻ ഹിമത്തെക്കാൾ വെളുക്കും… ദൈവമേ, എന്നിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ ഹൃദയം ഉണ്ടാക്കേണമേ, എന്നിൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ നവീകരിക്കേണമേ. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കരുതേ” (സങ്കീർത്തനം 51:1-17).

ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ സ്നേഹിച്ചു: “ഞാൻ നിന്റെ കല്പനകളിൽ പ്രമോദിക്കുന്നു;
അവ എനിക്കു പ്രിയമായിരിക്കുന്നു.
എനിക്കു പ്രിയമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ കല്പനകളിലേക്കു ഞാൻ കൈകളെ ഉയർത്തുന്നു;
നിന്റെ ചട്ടങ്ങളെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 119:47-48). ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ അവൻ രാവും പകലും മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചു (സങ്കീർത്തനം 1:2). ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അവന്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു: “അവന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു
പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
അവർ നീതികേടു പ്രവർത്തിക്കാതെ
അവന്റെ വഴികളിൽതന്നേ നടക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 119:2-3).

ഒടുവിൽ, താൻ അഭിമുഖീകരിച്ച എല്ലാ പരിശോധനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദാവീദ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചും സന്തോഷിച്ചും ജീവിച്ചു. അവൻ പാടി, “അവന്റെ വാതിലുകളിൽ സ്തോത്രത്തോടും അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും കൂടെ വരുവിൻ; അവന്നു സ്തോത്രം ചെയ്തു അവന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവിൻ. ! (സങ്കീർത്തനം 100). “യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ; ദൈവത്തെ അവന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സ്തുതിപ്പിൻ;
അവന്റെ ബലമുള്ള ആകാശവിതാനത്തിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ.
അവന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾനിമിത്തം അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ;
അവന്റെ മഹിമാധിക്യത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. …” (സങ്കീർത്തനം 150:1-6). ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, കാരണം അവൻ സേവനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും താഴ്മയുടെയും ദൈവമഹത്വത്തിനായുള്ള തീക്ഷ്ണതയുടെയും ജീവിതം നയിച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment