ഊറീമും തുമ്മീമും എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുരാതന ഇസ്രായേലിലെ മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏഫോദിൽ (വസ്ത്രത്തിനു മുകളിൽ മുൻവശത്തു ധരിക്കുന്ന തുണിയിൽ) സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളായിരുന്നു ഊറീമും തുമ്മീമും. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവഹിതം അറിയാൻ മഹാപുരോഹിതൻ അവയെ ഉപയോഗിച്ചു. ഊറീമും തുമ്മീമും എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം യഥാക്രമം “വെളിച്ചം”, “പൂർണത” എന്നാണ്.

ന്യായവിധിയുടെ പതക്കത്തിന്റെ (മാർച്ചട്ട) വിവരണത്തിൽ ബൈബിൾ രണ്ട് കല്ലുകളെ പരാമർശിക്കുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 8:8). “നീ ന്യായവിധിയുടെ കവചത്തിൽ ഊറീമും തുമ്മീമും ഇടേണം; അഹരോൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ അഹരോൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്മേലുള്ള യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ന്യായവിധി എപ്പോഴും യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വഹിക്കും” (പുറപ്പാട് 28:30).

ഈ രണ്ടു കല്ലുകളിലൂടെ ദൈവം തന്റെ ഇഷ്ടം അറിയിച്ചു. ഉറിമിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകാശവലയം അവന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവിക അംഗീകാരത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു, കൂടാതെ തുമ്മിമിനെ നിഴലിക്കുന്ന ഒരു മേഘം ദൈവത്തിന്റെ വിസമ്മതത്തിന്റെ തെളിവായിരുന്നു. കവചം മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രത്തിനായിരുന്നതുപോലെ കൃപാസനം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. രണ്ടിലും ദൈവം തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു (cf. Ex. 25:22; Ps. 80:1; Isa. 37:16).

മോശെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു, എന്നാൽ അവന്റെ പിന്നാലെ വന്ന യോശുവ, അവനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള മധ്യസ്ഥനായി മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു. മഹാപുരോഹിതൻ ഊറീമിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു (സംഖ്യ 27:21). ലേവിയുടെ മേലുള്ള മോശെയുടെ മരണാസന്നമായ അനുഗ്രഹത്തിലും രണ്ട് കല്ലുകൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു (ആവർത്തനം 33:8). ഇനിപ്പറയുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ദൈവഹിതം കണ്ടെത്താൻ പുരോഹിതന്മാർ ഊറീമും തുമ്മീമും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം: ജോഷ്വ 7:14-18; 1 ശമുവേൽ 14:37-45; 23:9-12; 28:6; 30:7, 8; 2 ശമുവേൽ 21:1.

ജോസീഫസ് ഈ രണ്ട് കല്ലുകളെ പേരെടുത്ത് പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മഹാപുരോഹിതന്റെ മാർച്ചട്ടയിലെ കല്ലുകളുടെ “തിളങ്ങുന്ന”തിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്, അത് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിലച്ച “തിളക്കം” എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിലവിലുള്ള അധർമ്മം നിമിത്തം (പുരാതനങ്ങൾ iii. 8. 9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.