ഉല്പത്തിയിലും വെളിപാടിലുമുള്ള നദികൾ എവിടെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഉൽപ്പത്തിയിലെ നദികൾ

യഥാർത്ഥ നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉല്പത്തി 2:10-14 വരെയുള്ള ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ധാരാളം പണ്ഡിതോചിതമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്:

“തോട്ടം നനെപ്പാൻ ഒരു നദി ഏദെനിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു; അതു അവിടെനിന്നു നാലു ശാഖയായി പിരിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തേതിന്നു പീശോൻ എന്നു പേർ; അതു ഹവീലാദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു; അവിടെ പൊന്നുണ്ടു. ആ ദേശത്തിലെ പൊന്നു മേത്തരമാകുന്നു; അവിടെ ഗുല്ഗുലുവും ഗോമേദകവും ഉണ്ടു. രണ്ടാം നദിക്കു ഗീഹോൻ എന്നു പേർ; അതു കൂശ്‌ദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു.. മൂന്നാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ഹിദ്ദേക്കൽ എന്നാണ്; അതു അശ്ശൂരിന്റെ കിഴക്കോട്ടു പോകുന്നു. നാലാമത്തെ നദി യൂഫ്രട്ടീസ് ആണ്. മൂന്നാം നദിക്കു ഹിദ്ദേക്കെൽ എന്നു പേർ; അതു അശ്ശൂരിന്നു കിഴക്കോട്ടു ഒഴുകുന്നു; നാലാം നദി ഫ്രാത്ത് ആകുന്നു”

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതുമായി യാതൊരു സാമ്യവുമില്ലാത്തതിനാൽ, അവയുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ന്യായമായ ഒരു വിശദീകരണം ഒരുപക്ഷേ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാവില്ല.

മലനിരകൾ ഉയർന്ന് പർവതനിരകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സമുദ്രത്തിന്റെ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള ബ്രഹത്തായ ഒരു ദുരന്തത്തിന് നദികൾ പോലെയുള്ള അത്തരം ചെറിയ ഉപരിതല സവിശേഷതകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ ഉപരിതല സവിശേഷതകളുമായി ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.

വെളിപാട് നദി

വെളിപാടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നദി പുതിയ ജറുസലേമിൽ കാണപ്പെടും – വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിയ നഗരം (യോഹന്നാൻ 14:1-3). വെളിപാട് 22:1,2 ൽ നാം വായിക്കുന്നു:

വീഥിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജലനദിയും അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു. നദിക്കു ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടു; അതു പന്ത്രണ്ടുവിധം ഫലം കായിച്ചു മാസംതോറും അതതു ഫലം കൊടുക്കുന്നു; വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്കു ഉതകുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനന്തമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് “ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു ഒരുക്കീട്ടുള്ളതു കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നീട്ടുമില്ല” അത്തരം അറിവുകളെല്ലാം യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനപ്പുറം ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിവിന് അപ്പുറമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments