ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും കാരണം ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും കാരണം സാത്താനാണ്. പാപത്തിനു മുമ്പ് സാത്താനെ ലൂസിഫർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ മാലാഖമാരെയും പോലെ അവൻ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് (യെഹെസ്കേൽ 28:13, 15). ലൂസിഫർ വളരെ ഉന്നതനായ ഒരു മാലാഖയായിരുന്നു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ധാർമ്മിക ജീവിയായിരുന്നു അവൻ. അവന്റെ സൌന്ദര്യം തികഞ്ഞതായിരുന്നു, അവന്റെ ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു “നീ പൂർണ്ണതയുടെ മുദ്രയായിരുന്നു, ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞവനും സൌന്ദര്യത്തിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവനും ആയിരുന്നു… വിലയേറിയ സകലരത്നങ്ങളും നിന്റെ ആവരണമായിരുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 28:12,13). അവന്റെ തെളിച്ചം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. “നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ നിന്നിൽ അകൃത്യം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ നിൻറെ വഴികളിൽ നീ നഷ്കളങ്കനായിരുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 28:15).

എന്നാൽ അഹങ്കാരവും അസൂയയും ആത്മാഭിമാനവും ലൂസിഫറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു. കൂടാതെ, ദൈവത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനും എല്ലാവരും അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും അവൻ തീരുമാനിച്ചു. “നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഉയർന്നു; നിന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ നീ വഷളാക്കി” (യെഹെസ്കേൽ 28:17). “നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ… ഞാൻ എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മീതെ ഉയർത്തും… ഞാൻ അത്യുന്നതനെപ്പോലെ ആകും” (യെശയ്യാവ് 14:13, 14). ലൂസിഫർ പരിപൂർണ്ണനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ എല്ലാ വിളികളും നിരസിച്ചു. അവൻ തന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനെതിരെ സ്വയം ഉയർത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു, തിന്മ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിക്കാൻ അനുവദിച്ചു.

തത്ഫലമായി, “സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു: മീഖായേലും (യേശു) അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പവുമായി (സാത്താനോട്) യുദ്ധം ചെയ്തു; മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്‌തു, പക്ഷേ അവർ ജയിച്ചില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പത്തെ പുറത്താക്കി; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവനോടുകൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു” (വെളിപാട് 12:7-9).

ലൂസിഫറിനെയും അനുയായികളെയും പുറത്താക്കുകയല്ലാതെ ദൈവത്തിന് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം, ലൂസിഫറിനെ സാത്താൻ (എതിരാളി), പിശാച് (ഏഷണിക്കാരൻ) എന്നും അവന്റെ ദൂതൻമാരെ പിശാചുക്കൾ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു (വെളിപാടുകൾ 20:2). മനുഷ്യരാശിയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ, സാത്താൻ അവരെ തന്റെ നുണകളിലൂടെ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിലേക്ക് വഞ്ചിച്ചു, അങ്ങനെ എല്ലാ തിന്മകളും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, നമ്മുടെ ഗ്രഹം നിത്യമരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 3).

എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, പിശാചാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ മരണത്തിലൂടെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കാൻ തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ അയയ്ക്കാൻ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ അവന്റെ കുരിശ് മരണം നിരസിക്കുന്നവർ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കേണ്ടിവരും (യോഹന്നാൻ 1:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment