Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

ഈ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ അതോ വിജയം സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമാണോ?

നിങ്ങൾ ആരായാലും, നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ, “നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു.” (റോമർ 8:37). നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം സ്വന്തമായി ഉള്ളതിനെ വിലമതിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പോരാടുന്ന ഏത് യുദ്ധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്, യുദ്ധത്തിന് നിങ്ങൾ മതിയായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ, ക്രിസ്തുവിൽ (2 പത്രോസ് 1: 4) വളരെ ശക്തമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.

യേശു പിശാചിനെ ജയിച്ചു

മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് സാത്താൻ കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ പ്രസ്താവിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ വീഴ്ച, അവൻ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മേൽ ചുമത്തി, പാപത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും മരണത്തിന്റെയും കാരണകാരനായി ദൈവത്തെ നോക്കാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ സാത്താന്റെ വഞ്ചന വെളിപ്പെടുത്താൻ യേശു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ വന്നു. നമ്മിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, അവൻ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക നൽകി. അതിനായി അവൻ നമ്മുടെ സ്വഭാവം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. “എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ ആക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു” (ഹെബ്രായർ 2:17).

ഓർക്കുക, യേശുവിന് സഹിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടിവന്നാൽ, ഈ അവസരത്തിൽ സാത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ഉദാഹരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, യേശു “എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു” (എബ്രായർ 4:15). നാം വിധേയരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും അവൻ സഹിച്ചു. നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകാത്ത ഒരു ശക്തിയും അവൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല (മത്തായി 10:1).

യേശു തന്റെ വിജയം മനുഷ്യവർഗത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ, അവൻ പ്രലോഭനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, ദൈവം അവനു നൽകിയ ശക്തിയിൽ ജയിച്ചു. “ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ” (മത്തായി 1:23) എന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉറപ്പാണ്, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ ഉറപ്പാണ്. “മനുഷ്യന് ഇത് അസാധ്യമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്” (മത്തായി 19:26).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ നമുക്കും സാധിക്കുമെന്ന് യേശുവിന്റെ ജീവിതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻമുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന്നും മതിയാകുന്നു” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). സ്വർഗ്ഗീയ കൽപ്പനകൾ യഥാർത്ഥമായി പാലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വിജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കർത്താവ് സ്വയം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ, എല്ലാ കടമകളും നിറവേറ്റാനുള്ള ശക്തിയും പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ട്. അവനിൽ അനുദിന വളർച്ചയ്ക്കുള്ള കൃപയും പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ധൈര്യവും സേവനത്തോടുള്ള അത്യുത്സാഹവുമുണ്ട് (1 യോഹന്നാൻ 5:4).

പരിധിയില്ലാത്ത പ്രാപ്തി എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്

തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തു പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ വിജയത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണകൂടം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സാത്താന്റെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു നേടിയ അതേ വിജയം വിശ്വാസത്താൽ അവകാശപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്.

അവൻ പറഞ്ഞു, “പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു അധികാരം തരുന്നു; ഒന്നും നിങ്ങൾക്കു ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയും ഇല്ല” (ലൂക്കാ 10:19). വിശ്വാസികൾക്ക് “അത്യന്തമായി രക്ഷിക്കപ്പെടാം” (എബ്രായർ 7:25), “ഇതിൽ ഒക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു” (റോമർ 8:37), “എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയം” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14) എന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: