ഇസ്ലാമിലെയും ക്രിസ്തുമതത്തിലെയും വിവാഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്ത്രീകളോടുള്ള നടപടി

ക്രിസ്‌ത്യാനിത്വത്തെ അപേക്ഷിച്ച്‌ വിവാഹബന്ധത്തിൽ സ്‌ത്രീകളുടെ താണ നിലവാരത്തെ  ഇസ്‌ലാം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. സൂറത്ത് 4:34-ൽ ഖുർആൻ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: “പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു, കാരണം അല്ലാഹു അവരിൽ ഒരാളെ മറ്റൊരാളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാക്കിയിരിക്കുന്നു.

അവർ തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് (സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി) ചെലവഴിക്കുന്നതിനാലും). അതിനാൽ നല്ല സ്ത്രീകൾ അനുസരണയുള്ളവരും അല്ലാഹു സംരക്ഷിച്ചതിനെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്. നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നു ധിക്കാരം ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും കിടക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്കെതിരെ ഒരു മാർഗവും അന്വേഷിക്കരുത്. അതാ! അല്ലാഹു എന്നും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും ഉന്നതനും മഹാനുമാണ്. മുഹമ്മദ് പിക്താളിന്റെ ഖുറാൻ പരിഭാഷ.

മുകളിലുള്ള ഖണ്ഡികയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്:

A- മുസ്ലീം പുരുഷന്മാർക്ക് ഭാര്യയെ തല്ലാൻ ഖുറാൻ അനുശാസിക്കുന്നു. ചില വിവർത്തനങ്ങൾ “ലാഘവത്തോടെ” (അലി, റാസ കാൻ) “കാഠിന്യമില്ലാതെ” (ഖാരിബുള്ളയും ഡാർവിഷും) ചേർത്ത് നിർദ്ദേശം കുറയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ അറബി പാഠം “അടിക്കുക” എന്ന വാക്ക് വ്യക്തമായി പറയുന്നു.

ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യയെ അടിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യബന്ധം സ്നേഹത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു: “ഭർത്താക്കന്മാരേ, ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ. ” (എഫേസ്യർ 5:25).

സ്നേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പരീക്ഷണം, ഒരാൾ തന്റെ ഇണയ്ക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ സന്തോഷം നേടുന്നതിന് വ്യക്തിപരമായ സുഖങ്ങളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കണം, രോഗ സമയത്ത് അവളുടെ അരികിൽ നിൽക്കണം. ക്രിസ്തു തന്നെത്തന്നെ സഭയ്‌ക്കായി സമർപ്പിച്ചു, കാരണം അവൾ അത്യധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവളായിരുന്നു; അവളെ രക്ഷിക്കാനാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്.

കൂടാതെ, ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണം: “അങ്ങനെ തന്നേ ഭർത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനെക്കു മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ വസിച്ചു, സ്ത്രീജനം ബലഹീനപാത്രം എന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപെക്കു കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്തു അവർക്കു ബഹുമാനം കൊടുപ്പിൻ ” (1 പത്രോസ് 3:7). ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കും, അവളുടെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശുശ്രൂഷിക്കും, അവൾ അവനും, പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ. എന്തെന്നാൽ, ആണും പെണ്ണും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് (ഉല്പത്തി 1:27).

ബി- ഭാര്യയെ ലൈംഗികമായി ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഖുറാൻ ഭർത്താവിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ, അവനെ അപ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയായി.

ഇതിനു വിപരീതമായി, വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയല്ലാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മാത്രം:

“എങ്കിലും ദുർന്നടപ്പുനിമിത്തം ഓരോരുത്തന്നു സ്വന്തഭാര്യയും ഓരോരുത്തിക്കു സ്വന്തഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭർത്താവു ഭാര്യക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്നും കടബെട്ടിരിക്കുന്നതു ചെയ്യട്ടെ. ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിന്നത്രേ അധികാരമുള്ളതു; അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവന്നല്ല ഭാര്യക്കത്രേ അധികാരം, പ്രാർത്ഥനെക്കു അവസരമുണ്ടാവാൻ ഒരു സമയത്തേക്കു പരസ്പരസമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ തമ്മിൽ വേറുപെട്ടിരിക്കരുതു; നിങ്ങളുടെ അജിതേന്ദ്രിയത്വം നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വീണ്ടും ചേർന്നിരിപ്പിൻ” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:2-5).

ബഹുഭാര്യത്വം

ഒരു മുസ്ലീം പുരുഷന് തുടർച്ചയായി നാല് ഭാര്യമാരെ വരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഖുർആൻ അനുശാസിക്കുന്നു (ഖുർആൻ 4:3). എന്നിരുന്നാലും, മുസ്‌ലിം സ്രോതസ്സുകളായ സാഹിഹ് അൽ-ബുഖാരി, അൽ-തബാരിയുടെ ചരിത്രം മുതലായവ, മുഹമ്മദിന് ഒരേസമയം ഒമ്പത് ഭാര്യമാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രതികരണം, ഖുറാൻ 33:50 മുഹമ്മദിന് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ഭാര്യമാരെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നതാണ്.

നേരെമറിച്ച്, വിവാഹത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആദർശമായി ബൈബിൾ ഏകഭാര്യത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. “ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ഭാര്യയോട് [ഭാര്യമാരല്ല] ഒന്നായിത്തീരും, അവർ ഒരു ദേഹമായിത്തീരും [ജഡമല്ല]” (ഉല്പത്തി 2:24). നിർഭാഗ്യവശാൽ, മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല.

രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടാകാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ആവർത്തനം 17:14-20-ൽ ദൈവം പറയുന്നു, “…നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നീ നിശ്ചയമായും നിൻ്റെ മേൽ നിയമിക്കണം… എന്നാൽ അവൻ … അവന്റെ ഹൃദയം പിന്തിരിയാതിരിക്കാൻ തനിക്കായി ഭാര്യമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്…” തിരുവെഴുത്ത് എപ്പോഴും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകഭാര്യത്വം (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 128:3; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 5:18; 18:22; 19:14; 31:10-29; സഭാപ്രസംഗി 9:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment