ഇസ്രായേൽ ജനത ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവം അവരെ റോമാക്കാരിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് വിടുതൽ നൽകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

ഇസ്രായേൽ ജനതയുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ, അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ദേശീയ വിടുതൽ അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു: “നിന്റെ നേരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നിന്റെ ശത്രുക്കളെ യഹോവ നിന്റെ മുമ്പിൽ തോല്പിക്കും; അവർ ഒരു വഴിയായി നിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു ഏഴു വഴിയായി നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ഓടിപ്പോകും” (ആവർത്തനം 28:7). ഈജിപ്ത്, മിദ്യാൻ, ഫിലിസ്ത്യ, അസീറിയ, ബാബിലോൺ തുടങ്ങിയ ദേശീയ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുന്നതിൽ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റി.

എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദത്തം രാഷ്ട്രം അവനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു. എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകലകല്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും, എന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടു, ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചുനടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപം ഒക്കെയും നിനക്കു വന്നു ഭവിക്കും…” (ആവർത്തനം 28:1,15). ഇസ്രായേൽ ജനത ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ തന്റെ വാഗ്ദാനത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു.

കൂടാതെ, രക്ഷകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു, “അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ മറുവിലയായി നൽകാൻ” (മത്താ. 20:28). ഇസ്രായേൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം മാത്രമല്ല (ലൂക്കോസ് 1:68, 77), അത് ഒരു രാഷ്ട്രവുമായിരുന്നു, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരു “തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം” (വാ. 71). അതിനാൽ, മിശിഹാ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രക്ഷകനെന്ന പ്രബലമായ ആശയം തെറ്റല്ല.

പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് മുമ്പാണ്

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പായി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദൈവത്തോടുള്ള കൂറ് നിലനിറുത്തുന്നതിൽ ഇസ്രായേല്യർ പരാജയപ്പെട്ടു. അവനോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നതിനുപകരം, അവർ അവനിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദേശാഭിമാനം അവരെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായി രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവർ രക്ഷയുടെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ മുഴുകി.

ഇസ്രായേൽ ജനത ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു

ഇസ്രായേലിലെ മതനേതാക്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചപ്പോൾ, അവർ അവനെ നിരസിക്കുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ തന്നെ തിരസ്കരണത്തിന് മുദ്രയിടുമെന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു. “ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യും” (മത്തായി 21:43; 1 പത്രോസ് 2:9). യേശു വിലപിച്ചു: “യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. 38നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും.” (മത്തായി 23:37,38). അക്ഷരീയ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ജനം എന്ന പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം.

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ വിശുദ്ധവും അതിവിശുദ്ധവുമായ സ്ഥലത്തിന് ഇടയിലുള്ള തിരശ്ശീല മേൽതൊട്ടു അടിയോളവും രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി; രാജ്യത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യമായ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ദൈവം ഇനി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ദൃശ്യമായ അടയാളമായിരുന്നു (മത്തായി 27:51). 40 വർഷത്തിനുശേഷം, ക്രിസ്തു കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചതുപോലെ റോമാക്കാർ ദൈവാലയവും ജറുസലേമും നശിപ്പിച്ചു (മത്തായി 24:2). ഇസ്രായേൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ജനതയായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ ആദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ റോമാക്കാരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പായ വിടുതൽ നൽകുമായിരുന്നു.

“ദൈവരാജ്യം” അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും “അതിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു” (മത്തായി 21:43). എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാം (റോമർ 11:23, 24).

പഴയ നിയമ ഉടമ്പടി ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമ സഭയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു

പുതിയ നിയമത്തിൽ, യഹൂദരും വിജാതീയരും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കീഴടങ്ങലിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന സ്നാനം ഏറ്റ നിങ്ങളിൽ പലരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ യഹൂദനോ യവനനോ ഇല്ല, അടിമയോ സ്വതന്ത്രനോ ഇല്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റേതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളുമാണ്” (ഗലാത്യർ 3:26, 29).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വംശ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാം. “കാമത്താൽ ലോകത്തിലുള്ള ദ്രവത്വത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട്, ദൈവികസ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകാൻ, അതിമഹത്തായതും വിലപ്പെട്ടതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 1:4, യോഹന്നാൻ 1:12, 13; 3:3). ദൈവകൃപ വിശ്വാസികളെ “ദൈവപുത്രന്മാരാ” (1 യോഹന്നാൻ 3:1), അങ്ങനെ “ക്രിസ്തുവിൻറെ കൂട്ടവകാശികളും” (റോമർ 8:17), കൃപയുടെയും എല്ലാ കുടുംബ പദവികളുടെയും സ്വീകർത്താക്കളാക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 4:6, 7).

ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്‌ക്കായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മേലിൽ യഹൂദ ജനതയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന്, യഹൂദരോ വിജാതീയരോ ആകട്ടെ, രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേല്യൻ. പുതിയ നിയമം വിശ്വാസിയെ ഒരു അക്ഷരീയ ഇസ്രായേല്യനായി കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു ആത്മീയ ഇസ്രായേല്യനായി കാണുന്നു. “അവൻ ബാഹ്യമായി ഒരു യഹൂദനല്ല, ബാഹ്യമായ ജഡത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദനയുമല്ല; എന്നാൽ അവൻ ഉള്ളിൽ ഏകനായ ഒരു യഹൂദൻ; പരിച്ഛേദന ആത്മാവിനാൽ ഹൃദയത്തിന്റേതാണ്” (റോമർ 2:28,29).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Tea

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.