ഇസ്രായേൽ ജനത ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു തന്റെ കാലത്തെ യഹൂദ നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു, അവർ തന്നെ നിരസിക്കുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ തന്നെ തിരസ്കരണത്തിന് മുദ്രയിടുമെന്ന്. “അതുകൊണ്ടു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കൽനിന്നു എടുത്തു അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന ജാതിക്കു കൊടുക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്തായി 21:43).

എന്നാൽ പഴയനിയമത്തിലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേലിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആത്മീയ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത, അത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളും (യഹൂദരും വിജാതീയരും) ചേർന്ന സഭയാണ്. ഭൗതിക ആലയം ഇപ്പോൾ സഭയുടെ ആത്മീയ ആലയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, എല്ലാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളും (1 കൊരിന്ത്യർ 3:16), ആ “ആത്മീയ ഭവന”ത്തിന്റെ “ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ” (1 പത്രോസ് 2:5).

എല്ലാ വിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിലൂടെ ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. “ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആകുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ യെഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല, ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നത്രേ. ക്രിസ്തുവിന്നുള്ളവർ എങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളും ആകുന്നു” (ഗലാത്യർ 3:26, 29).

യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിന്റെ സവിശേഷത ഹൃദയത്തിന്റെ പരിച്ഛേദനയാണ്, മാംസമല്ല. “അവനിൽ നിങ്ങൾക്കു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിച്ഛേദനയാൽ ജഡശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞതിനാൽ തന്നേ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനയും ലഭിച്ചു” (കൊലോസ്യർ 2:11). അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അബ്രഹാമിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശമാക്കും.

റോമർ 9:8 ൽ പൗലോസ് ആ സത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. “ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കൾ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ; വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളെയത്രേ സന്തതി എന്നു എണ്ണുന്നു.” അവൻ വിശദീകരിക്കുന്നു, “പുറമെ യെഹൂദനായവൻ യെഹൂദനല്ല; പുറമെ ജഡത്തിലുള്ളതു പരിച്ഛേദനയുമല്ല; അവൻ ഒരു യഹൂദൻ; അകമെ യെഹൂദനായവനത്രേ യെഹൂദൻ; അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയപരിച്ഛേദനയത്രേ പരിച്ഛേദന” (റോമർ 2:28, 29).

ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിനു ശേഷം, ദാനിയേലിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ അവസാനമായ എ.ഡി 34 വരെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ യഹൂദരുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു. https://bibleask.org/what-was-the-purpose-of-the-prophecy-of-the-seventy-weeks-in-daniel-9/

പിന്നീട്, സുവിശേഷം ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽ രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു: “അവയാൽ അവൻ നമുക്കു വിലയേറിയതും അതിമഹത്തുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു. , കാമത്താൽ ലോകത്തിലുള്ള ദ്രവത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു” (2 പത്രോസ് 1:4 യോഹന്നാൻ 1:12, 13; 3:3). ദൈവകൃപ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ജാതിഭേദമില്ലാതെ “ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 3:1), അങ്ങനെ “ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കൂട്ടവകാശികളും” (റോമർ 8:17), കൃപയും കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ പദവികളും സ്വീകരിക്കുന്നവരും ആക്കുന്നു. (ഗലാത്യർ 4) :6, 7).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment