ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിന്റെ ഉത്ഭവം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യാക്കോബിന്റെ പേര്

ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിന്റെ ഉത്ഭവം ഉല്പത്തി പുസ്‌തകത്തിൽ കാണാം, അവിടെ സ്വർഗീയ ജീവിയുമായി ഗുസ്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം യാക്കോബിന് ഈ വാക്ക് നൽകിയപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വർഗ്ഗീയ അപരിചിതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു: “നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ലുപിടിച്ചു ജയിച്ചതുകൊണ്ടു നിന്റെ പേർ ഇനി യാക്കോബ് എന്നല്ല യിസ്രായേൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു” (ഉല്പത്തി 32:28). ഇസ്രായേൽ എന്ന വാക്ക് യാക്കോബിന് മാത്രമായി പ്രയോഗിച്ചു, അത് പ്രാർത്ഥനയിലെ ഗുസ്തിയിലൂടെയും ദൈവകൃപ അവകാശപ്പെടുന്നതിലൂടെയും പാപത്തിനെതിരായ അവന്റെ ആത്മീയ വിജയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ

പിന്നീട്, യാക്കോബിന് ഈജിപ്തിലേക്ക് താമസം മാറിയ 12 ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുത്രന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ 12 ഗോത്രങ്ങളായി പെരുകി. മോശയുടെ കാലം വരെ ഈജിപ്തുകാർ ഈ വിഭാഗത്തെ അടിമകളാക്കി. “ഇസ്രായേൽ എന്റെ മകനാണ്, എന്റെ ആദ്യജാതൻ … എന്റെ മകൻ പോകട്ടെ” (പുറപ്പാട് 4:22, 23) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ മോശയിലൂടെ ദൈവം ഫറവോനോട് കൽപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ എന്ന വാക്ക് യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളെ പരാമർശിക്കുന്നു (ഹോസിയാ 11:1).

പുതിയ നിയമ സഭ

പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായി (ഗലാത്യർ 3:16). ഒരിക്കൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ബാധകമായിരുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനും അവന്റെ അനുയായികൾക്കും ബാധകമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കർത്താവ് പുരാതന ഇസ്രായേല്യരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എനിക്കു ഒരു പുരോഹിതരാജത്വവും വിശുദ്ധജനവും ആകും” (പുറപ്പാട് 19:6). പുതിയ നിയമത്തിൽ, പത്രോസ് ഈ കൃത്യമായ വാക്കുകൾ സഭയ്ക്ക് ബാധകമാക്കുന്നു: “എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയപുരോഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു” (1 പത്രോസ് 2:9).

പൗലോസ് തന്റെ വിജാതീയരോട് പറഞ്ഞു, “ക്രിസ്തുവിന്നുള്ളവർ എങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളും ആകുന്നു” (ഗലാത്യർ 3:29). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “അവരെല്ലാം യിസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല” (റോമർ 9:6). അതായത്, അക്ഷരീയ ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ പെട്ട എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമല്ല. പൗലോസ് തുടർന്നു: “അതായത്, ജഡത്തിന്റെ മക്കൾ [അബ്രഹാമിന്റെ ശാരീരിക സന്തതികൾ], ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല; വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ മക്കളെ സന്തതിയായി കണക്കാക്കുന്നു” (വാക്യം 8).

അങ്ങനെ, ഒരു കൂട്ടം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേല്യർ “ജഡപ്രകാരം” (റോമർ 9:3, 4) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റൊന്ന്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരും ചേർന്ന “ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ” ആണ്. ജഡത്തിന്റെ മക്കൾ അബ്രഹാമിന്റെ സ്വാഭാവിക സന്തതികൾ മാത്രമാണ്, എന്നാൽ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ മക്കൾ യഥാർത്ഥ സന്തതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ന്, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും-യഹൂദനോ വിജാതീയനോ-യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഈ ആത്മീയ ജനതയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments