ഇസ്രായേല്യർ ഭക്ഷിച്ച മന്ന എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മന്ന

മരുഭൂമിയിൽവെച്ച് ഇസ്രായേല്യർ ഭക്ഷിച്ച മന്ന (ആവർത്തനം 8:3; നെഹെമ്യാവ് 9:15; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78:23-25; 105:40; യോഹന്നാൻ 6:31) ദൈവം അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനായി നൽകിയ ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. “മന്ന” എന്ന വാക്കിന് ഒരു “സമ്മാനം” എന്നർത്ഥം വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേല്യർക്ക് ഉണ്ടായ ആശ്ചര്യത്തിന്റെ വിസ്മയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാം, മാൻ ഹു’, “അതെന്താണ്?” (പുറപ്പാട് 16:15).

പുറപ്പാടിനുശേഷം, നിലത്തു ഉപരിതലത്തിൽ മന്ന കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. മന്ന ഭൂമിയിൽ വീണു, മഞ്ഞു വീണതുകൊണ്ടു അത് തണുത്തുറഞ്ഞു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78:23-25). അത് “പളുങ്ക് പോലെ ഒരു ചെറിയ ഉരുണ്ട കാര്യം” പോലെ കാണപ്പെട്ടു (പുറപ്പാട് 16:14). ഉദയസൂര്യനിൽ മഞ്ഞു ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ബാക്കിയുള്ളത് പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൃദുവായ ഒരു ചെറിയ പദാർത്ഥമായിരുന്നു.

മരുഭൂമിയിലെ സൂര്യനിൽ ശീതീകരിച്ച ചാരനിറത്തിലുള്ള വെളുത്ത ക്രിസ്റ്റലിൻ നിക്ഷേപം (ഉല്പത്തി 2:12) പോലെ കാണപ്പെടുന്നു, “അത് വെള്ള” മല്ലി വിത്ത് പോലെയായിരുന്നു, (സംഖ്യകൾ 11: 7), അത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും ഇളം നിറത്തിലുള്ളതുമാണ് (പുറപ്പാട് 16:14). ഇസ്രായേല്യർ മന്നയെ അടകളാക്കി. അവർ അതിനെ തേൻ കൊണ്ടുള്ള ദോശപോലെയും (പുറപ്പാട് 16:31) പുതിയ എണ്ണയിൽ ചുട്ടതുപോലെയും (സംഖ്യകൾ 11:8) വിവരിച്ചു.

“ഇസ്രായേൽമക്കൾ കനാൻ ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നതുവരെ നാല്പതു വർഷം മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു” (പുറപ്പാട് 16:35). ദൈവത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ കരുതലിന്റെയും ആർദ്രമായ സ്‌നേഹത്തിന്റെയും അനുദിന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അത്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ദൈവം അവർക്ക് “സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ധാന്യം നൽകി. മനുഷ്യൻ മാലാഖമാരുടെ ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78:24, 25),

ശബ്ബത്ത് അത്ഭുതം

ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി ദിവസവും ഒരു ഓമർ ശേഖരിക്കാൻ ഇസ്രായേല്യരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു; നേരം പുലരുന്നതുവരെ അവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ചിലർ അടുത്ത ദിവസം വരെ കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അത് ഭക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി (പുറപ്പാട് 16:20).

തങ്ങളുടെ 40 വർഷത്തെ മരുഭൂമിയിൽ എല്ലാ ആഴ്‌ചയിലും, ഇസ്രായേല്യർ ശബ്ബത്തിന്റെ പവിത്രത അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു: ആറാം ദിവസം ഇരട്ടി മന്ന വീണു, ഏഴാം ദിവസം ഒന്നുമില്ല, ശബ്ബത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കേടാകാതെ സൂക്ഷിച്ചു, മറ്റേതെങ്കിലും സമയത്തു സൂക്ഷിച്ചു വച്ചാൽ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാതായി (പുറപ്പാട് 16:22-26).

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു തരം

ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപജീവനത്തിനായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന മന്ന, ലോകത്തിന് ജീവൻ നൽകാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു തരം യേശുവായിരുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു മന്ന തിന്നു മരിച്ചു … ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ആകുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 6:48-51).

മോശെ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മന്ന നൽകിയെന്ന് യഹൂദന്മാർ വീമ്പിളക്കിയിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 6: 30, 31), അതിലും വലിയ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മിശിഹാത്വം തെളിയിക്കാൻ അവർ യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യേശു അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ചെയ്‌തില്ല, എന്നാൽ തന്റെ മിശിഹാത്വത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ അവൻ അവർക്ക് ആത്മീയ ഭക്ഷണം നൽകി. അവർ വീമ്പിളക്കിയ, മന്ന ഭക്ഷിച്ച അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അത് വകവയ്ക്കാതെ മരിച്ചുവെന്ന് കർത്താവ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തൻറെ മഹത്ത്വരാജ്യത്തിൽ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ താൻ മോശയെക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു (വാക്യം 50).

“ജയിക്കുന്നവനു ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്നയിൽ നിന്നു ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും” (വെളിപാട് 2:17) എന്ന് യേശു തന്റെ ജനത്തിന് ഉറപ്പുനൽകി. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെയും ഭാവിയിലെ നിത്യജീവന്റെയും പ്രതീകമായാണ് വെളിപാടുകാരൻ ഇവിടെ മന്നയെ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. മിശിഹാ വരുമ്പോൾ, “മന്നയുടെ ഭണ്ഡാരം വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, ആ വർഷങ്ങളിൽ അവർ അത് ഭക്ഷിക്കും” (2 ബാറൂക്ക് 29:8; ആർ. എച്ച്. ചാൾസ്, അപ്പോക്രിഫ, പഴയകാല സ്യൂഡെപിഗ്രാഫ) എന്ന് ഒരു പഴയ യഹൂദ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചു. നിയമം, വാല്യം 2, പേജ് 498).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments