ഇയ്യോബിന്റെ കഥ എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള വെല്ലുവിളി

ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയെ എടുത്തുകാട്ടുന്നു. “ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും തിന്മയെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഇയോബ്. (ഇയ്യോബ് 1:1) “കുററമില്ലാത്തവനും നേരുള്ളവനുമായ” തന്റെ ദാസനായ ഇയ്യോബ് (ഇയ്യോബ് 1:1) ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ മാത്രമാണ് നീതിമാനായത് എന്ന് സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞതോടെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഇയ്യോബിൽ നിന്ന് അവന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും അനുഗ്രഹങ്ങളും എടുത്തുകളയാൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു (ചാ. 1:11). അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, ഇയ്യോബ് ദൈവത്തെ അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ശപിക്കുമെന്ന് സാത്താൻ പറഞ്ഞു.

ദൈവം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുകയും ഇയ്യോബിനുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ സാത്താന് അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. സാത്താൻ ഉടനെ ഇയ്യോബിന്റെ മക്കളെ കൊന്നു, അവന്റെ വീടും അവന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, നീതിമാനായ ഇയ്യോബ് പാപം ചെയ്തില്ല. പകരം അവൻ പറഞ്ഞു, “യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു; കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ” (അദ്ധ്യായം 1:21).

പിന്നെയും, സാത്താൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു, “എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ കൈ നീട്ടി അവന്റെ മാംസത്തിലും അസ്ഥികളിലും അടിക്കുക, അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ശപിക്കും” (അദ്ധ്യായം 2:5). അതിനാൽ, ഇയ്യോബിന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ കർത്താവ് സാത്താനെ അനുവദിച്ചു, പക്ഷേ അവന്റെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കരുത്. അതിനാൽ, സാത്താൻ ഇയ്യോബിനെ അവന്റെ ഉള്ളങ്കാൽ മുതൽ അവന്റെ തലയിലെ കിരീടം വരെ വല്ലാത്ത പരുവുകളാൽ ബാധിച്ചു (അധ്യായം 2:7). ഈ സമയത്ത്, ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യ അവനോട് പറഞ്ഞു, “നീ ഇപ്പോഴും നിന്റെ നിർമലത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തെ ശപിച്ചു മരിക്കുക” (അദ്ധ്യായം 2:9). എന്നാൽ ഇയോബ് അവളെ ശാസിക്കുകയും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ചെയ്തു, “അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും” (അദ്ധ്യായം 13:15).

ജോബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ

ഇയ്യോബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ എലീഫസ്, ബിൽദാദ്, സോഫർ എന്നിവർ അവനു സംഭവിച്ചതിനെപ്പറ്റി കേട്ട് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നു. ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും ശിക്ഷകളും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്, അവൻ പാപം ചെയ്തതായിരിക്കണം, അവനു സംഭവിച്ച അനർഥത്തിന് കാരണമായത്. എലിഹു എന്നു പേരുള്ള മറ്റൊരു സുഹൃത്തും അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി (അദ്ധ്യായം 32-37). എന്നാൽ ഇയ്യോബ് താൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നിഷേധിക്കുകയും തനിക്കുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സ്വർഗ്ഗത്തെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ഇയ്യോബിന്റെ സമർപ്പണം

അതിനുശേഷം, ഇയ്യോബിന്റെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വെറുമൊരു മനുഷ്യനായ ഇയ്യോബിന് സർവ്വശക്തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവൻ വിശദീകരിച്ചു. ജോബിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അവൻ ചോദിച്ചു (അദ്ധ്യായം 38-41). ആ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ വലിയ പരിമിതികൾ ഇയ്യോബ് മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തിന് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ചിത്രമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ അവൻ അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ജോബ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിനാൽ, അവൻ ദൈവഹിതത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും വിധേയനായി. അങ്ങനെ ജോബ് പരീക്ഷ പാസായി.

ഇയ്യോബിന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഫലം

മോശം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കൂ എന്ന തെറ്റായ ദൈവശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ച ജോബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് കർത്താവ് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. കർത്താവ് ഇയ്യോബിനോട് അവർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജോബ് ചെയ്തു (അദ്ധ്യായം 42:10).

ഒടുവിൽ, അവന്റെ വിചാരണയുടെ അവസാനം, കർത്താവ് ഇയ്യോബിനെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിനും ക്ഷമയ്ക്കും വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്തു. ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “ഇയ്യോബിന്റെ അവസാന നാളുകളെ അവന്റെ തുടക്കത്തെക്കാൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു; അവനു പതിനാലായിരം ആടുകളും ആറായിരം ഒട്ടകങ്ങളും ആയിരം കാളകളും ആയിരം പെൺകഴുതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴ് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ആദ്യത്തെവൾക്ക് യെമീമ എന്നും രണ്ടാമത്തെവൾക്ക് കെസിയ എന്നും മൂന്നാമത്തേതിന് കേരെൻ-ഹപ്പൂക് എന്നും പേരിട്ടു. ഇയ്യോബിന്റെ പുത്രിമാരെപ്പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ദേശത്തു എങ്ങും കണ്ടില്ല; അവരുടെ അപ്പൻ അവർക്കും സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവകാശം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇയ്യോബ് നൂറ്റിനാല്പതു വർഷം ജീവിച്ചു, നാലു തലമുറകളോളം മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും കണ്ടു. അങ്ങനെ ഇയ്യോബ് വൃദ്ധനായി മരിച്ചു” (അദ്ധ്യായം 42:12-17).

എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കഥ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment