ഇപ്പോൾ പത്തു കൽപ്പനകൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്നും വിശുദ്ധ നിയമം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പൗലോസ് എഴുതി, “അങ്ങനെ നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്കു നടത്തുവാൻ നമുക്കു ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു. വിശ്വാസം വന്ന ശേഷമോ നാം ഇനി ശിശുപാലകന്റെ കീഴിൽ അല്ല” (ഗലാത്യർ 3:24, 25). യേശു നിയമമോ സുവിശേഷങ്ങളിലെ പത്തു കൽപ്പനകളോ നിർത്തലാക്കിയോ, പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അത് പ്രതിധ്വനിക്കുകയായിരുന്നോ?

ഈ വാക്യം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവമക്കളെ പൗലോസ് ആലങ്കാരികമായി വിവരിക്കുന്നു: “പിതാവു നിശ്ചയിച്ച അവധിയോളം രക്ഷകന്മാർക്കും ഗൃഹവിചാരകന്മാർക്കും കീഴ്പെട്ടവനത്രേ എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു” (അദ്ധ്യായം 4:2). “എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണ്ണതവന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചതു അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരെ വിലെക്കു വാങ്ങിട്ടു നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ” (വാക്യം 4) .

“ഒരു അദ്ധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ” എന്ന ഈ പദപ്രയോഗം “നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കീഴിലാണ്” എന്ന് ചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോൾ പറയുന്നത് അതല്ല. എന്തെന്നാൽ, കുറ്റം വിധിക്കലല്ല, സംരക്ഷിക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു “അധ്യാപകന്റെ” പ്രവർത്തനമാണ് (വാ. 24). ഗലാത്യർ 3-ൽ പൗലോസ്, വിശ്വാസത്തിന് പകരം നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നീതി നേടുന്നതിന് എതിരാണ് (vs. 1-3, 7, 11, 14, 21; മുതലായവ).

അപ്പോൾ, ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് (നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ) എന്ത് സംഭവിച്ചു?

ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആചാരപരമായ നിയമങ്ങൾ മൃഗബലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി, അങ്ങനെ അത്തരം യാഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അവസാനിച്ചു (കൊലോസ്യർ 2:14-17; എഫെസ്യർ 2:15). https://bibleask.org/bible-answers/89-what-was-abolished-by-christ/

എഡി 70-ൽ റോമക്കാരാൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി അവസാനിച്ചപ്പോൾ സിവിൽ ചട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത്, ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ (സഭ) അതിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. ആരോഗ്യ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അവ ഇന്നും പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുന്നു. https://bibleask.org/bible-answers/186-good-health/

ധാർമ്മിക നിയമത്തെ (പത്തു കൽപ്പനകൾ) സംബന്ധിച്ച്, അത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് (എബ്രായർ 10:16). ക്രിസ്തുവിൽ “വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട” (വാക്യം 24) വിശ്വാസികൾ പുതിയ സൃഷ്ടികളായി മാറുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17) ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അവരുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (എബ്രായർ 8:10). അങ്ങനെ, “നിയമത്തിന്റെ നീതി [അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകതകൾ]” അവയിൽ “പൂർത്തിയാകുന്നു” (റോമർ 8:4). https://bibleask.org/bible-answers/83-why-the-law-was-given-at-sinai/

ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ ധാർമ്മിക നിയമമായ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ദൈവമക്കളുടെ പുതിയ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം, ദൈവിക നിയമം, ജീവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ, അവരുടെമേൽ എഴുതപ്പെടും. യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് കരുതരുത്. നശിപ്പിക്കാനല്ല നിവർത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്തെന്നാൽ, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ, ഒരു വള്ളിയോ ഒന്നോ [എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുള്ളി പോലും മാറുകയില്ല” (മത്തായി 5:17,18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments