ഇന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനം ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഇന്ന്, യേശുവിനെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളായി മാറുന്നു.

“നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയപുരോഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു” (1 പത്രോസ് 2:9).

 

ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ യഹൂദ രാഷ്ട്രം ഒരിക്കൽ “തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു” (യെശയ്യാവ് 43:10), എന്നാൽ അവരുടെ അവിശ്വാസവും ഹൃദയകാഠിന്യവും കാരണം ഒടുവിൽ ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിക്കാൻ അവരെ നയിച്ചു, അവർക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗലാത്യർ 3:27-29-ൽ പൗലോസ് പറയുന്നു: “നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന സ്നാനം ഏറ്റവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹൂദനെന്നോ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ ഇല്ല, ബന്ധനമോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ ഇല്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല; നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റേതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളും ആകുന്നു.

ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു യഹൂദനും വിജാതീയനും രക്ഷ ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ശാരീരികമായ പൂർവ്വികർ നിമിത്തം ആരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ്.

ഒരു ആത്മീയ യഹൂദൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടിയായി വിളിക്കുന്നതിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്ന ആത്മാവും സ്വഭാവവും ഉള്ളവനാണ്. ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ വേർപെടുത്തിയത് ബാഹ്യമായ ചില ചടങ്ങുകൾ നടത്താനല്ല, മറിച്ച് ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാനാണ് (ആവർത്തനം 6:5; 10:12; 30:14; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:16, 17; യെശയ്യാവ് 1:11-20; മീഖാ. 6:8). ഒരാൾ ഒരു സഭയിലെ അംഗമായി ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നതോ ദൈവഭക്തനായ പൂർവ്വികരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതോ ആയ വസ്തുത അവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളവനാണ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. വിശ്വാസി തന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, “ഞാൻ എന്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യും; ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ഒരു ജനവും ആയിരിക്കും” (ഹീബ്രു 8:10).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment