ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ, ഞാൻ വിധിക്കപ്പെടുമോ അതോ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കാൻ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ കിടക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ലിംബോ (അനിശ്ചിതത്വം) എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്തുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലിംബോ കത്തോലിക്കാ സഭ അംഗീകരിച്ച ഒരു മത സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ്. മധ്യകാല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമിക്ക് താഴ. നാല് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു: നശിച്ചവരുടെ നരകം, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം, പിതാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ ലിംബോ (ഒരു അനിശ്ചിതകാല കാത്തിരിപ്പ്), ശിശുക്കളുടെ ലിംബോ.

ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ മരണത്തോടോ പോകാറില്ല. മരിച്ചവർ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി ശവക്കുഴികളിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ, അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷകളോ ലഭിക്കും: “ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു” (വെളിപാട് 22:12; മത്തായി 16:27). യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരെയും വിധിക്കുകയും തന്റെ അനുയായികളെ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും പാപത്തെയും അനുതപിക്കാത്ത പാപികളെയും അകറ്റുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ മരണത്തിനും യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ബൈബിൾ “ഉറക്കം” എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെയാണ് (യോഹന്നാൻ 11:11, 14; ദാനിയേൽ 12:2; പ്രവൃത്തികൾ 7:60; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:18; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 13:3) . ലോകാവസാനത്തിലെ കർത്താവിന്റെ മഹത്തായ ദിവസം വരെ മരിച്ചവർ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ ഉറങ്ങും (ദാനിയേൽ 12:2). “അതിനാൽ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നു, എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല; ആകാശം ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ, അവർ ഉണരുകയില്ല, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയുമില്ല” (ഇയ്യോബ് 14:12).

മരണത്തിൽ, മനുഷ്യർ യാതൊരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു; എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ഇനി അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല; അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹവും വെറുപ്പും അസൂയയും ഇപ്പോൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു; സൂര്യനു കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും ഇനി അവർക്കു ഒരു ഓഹരിയും ഇല്ല”; “നീ ചെല്ലുന്ന ശവക്കുഴിയിൽ പ്രവൃത്തിയോ ഉപാധിയോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല” (സഭാപ്രസംഗി 9:5, 6, 10). മരിച്ചവർ ബോധരഹിതരായതിനാൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലെന്ന് ദാവീദ് പ്രവാചകൻ പ്രസ്താവിച്ചു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 115:17).

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ, “കർത്താവ് തന്നെ ആർപ്പുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും, … ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും … അങ്ങനെ നാം എന്നും കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17). കൂടാതെ “അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ, … മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. … ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53). ആ സമയത്ത് മരിച്ചവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും, അനശ്വരമായ ശരീരം നൽകപ്പെടും, വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ പിടിക്കപ്പെടും.

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment