ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക

പാപം ചെയ്യാൻ പിശാചിന് നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, യേശുവിന് നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ദൈവത്തേക്കാൾ ശക്തനാണ് പിശാചെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു! എന്നാൽ വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്; എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്” (മത്തായി 19:26).

ക്രിസ്തു തൻ്റെ മക്കളിൽ തൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വന്നു, അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളിലൂടെ അവനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവിക സ്വഭാവം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18; എബ്രായർ 3: 14). “അവയാൽ അവൻ നമുക്കു വിലയേറിയതും അതിമഹത്തുമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടു ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്നു കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു” (2 പത്രോസ് 1:4).

വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഈ സാധ്യത എപ്പോഴും വിശ്വാസിയുടെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ വളർച്ചയുടെയും മാറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രക്രിയ ദൈവകൃപയാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). ക്രിസ്തു നൽകിയ ശക്തിയാൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദൈവിക കൽപ്പനകൾ വിശ്വസ്തതയോടെ പാലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ദൈവം തന്നെത്തന്നെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പുതിയ സ്വാഭാവത്തിന്റെ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു. യൂദാ 1:24 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “നിങ്ങളെ വീഴാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും, തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അത്യധികമായ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ കുറ്റമറ്റവരാക്കി നിർത്താനും കഴിവുള്ളവനോട്.” ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ, ക്രിസ്ത്യാനി പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാനും അവനെ പ്രാപ്തനാക്കാനുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു (യൂദാ 1:24), ഒടുവിൽ, ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധനും ലജ്ജയും കൂടാതെ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കാൻ തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു (കൊലോസ്യർ 1). :22).

ക്രിസ്തു തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ആത്മീയ വരങ്ങളുടെ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയും. പരിവർത്തനം വീണ്ടും ജനനത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 3:2). ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെങ്കിലും, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും വചനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെയും ദൈവവുമായുള്ള വിശ്വാസിയുടെ ദൈനംദിന ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളിലും വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും” (യോഹന്നാൻ 15:7).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments