ഇടർച്ചയുടെ കല്ല് ആരാണ്?

Table of Contents ഇടർച്ചയുടെ കല്ല് ക്രിസ്തു – പ്രധാന മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള യഹൂദന്റെ തിരസ്കരണം ഉപസംഹാരം ഇടർച്ചയുടെ കല്ല് ക്രിസ്തുവിനെ പരാമർശിച്ച് യെശയ്യാവ് 8:14 ഉദ്ധരിച്ച പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ് “ഇടർച്ചയുടെ കല്ല്” എന്ന പ്രയോഗം … ഇടർച്ചയുടെ കല്ല് ആരാണ്? വായന തുടരുക