ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ മകനായ യോഹന്നാൻ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായ ശിഷ്യനായി മാറിയത്?

Author: BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാന് കടുത്ത കോപം ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്രിസ്തു അവനെ ഇടിയുടെ പുത്രൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു (മർക്കോസ് 3:17). അഹങ്കാരം, അഭിലാഷം, മുറിവേറ്റപ്പോൾ നീരസം, പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വെമ്പൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു (മർക്കോസ് 10:35-41). ഈ ആത്മാവ് അവന്റെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചു.

ഒരു സംഭവത്തിൽ, യേശുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ജറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ശമര്യയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ തന്റെ കോപം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യേശു അവിടെ രാത്രി വിശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ ഗ്രാമവാസികൾ അവനെ നിരസിച്ചു, കാരണം അവന്റെ ലക്ഷ്യം ജറുസലേം ആയിരുന്നു-യഹൂദരും സമരിയാക്കാരും ശത്രുക്കളായിരുന്നു. “അതു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും കണ്ടിട്ടു: കർത്താവേ, [ഏലീയാവു ചെയ്തതുപോലെ] ആകാശത്തുനിന്നു തീ ഇറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു നിനക്കു സമ്മതമോ എന്നു ചോദിച്ചു?” (ലൂക്കാ 9:54). എന്നാൽ യോഹന്നാനെയും യാക്കോബിനെയും അവരുടെ സ്‌നേഹശൂന്യമായ മനോഭാവത്തിന് യേശു ശാസിച്ചു.

അപ്പോൾ, യോഹന്നാന്റെ ആത്മാവ് ഏറ്റവും സ്‌നേഹമുള്ള ശിഷ്യനായി മാറിയത് എങ്ങനെ?

യോഹന്നാന്റെ വലിയ സ്വഭാവമാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിക്ക് അദ്ദേഹം മറ്റ് ഏതൊരു ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും പൂർണ്ണമായും സ്വയം വഴങ്ങി എന്നതാണ്. അവൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഉറ്റുനോക്കിയപ്പോൾ, അവൻ “യഹോവയുടെ ആത്മാവിനാൽ മഹത്വത്തിൽനിന്നു മഹത്വത്തിലേക്കും അതേ പ്രതിച്ഛായയിലേക്കും മാറി” (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18).

യേശുവിന്റെ സ്‌നേഹം കാണുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്‌തപ്പോൾ “ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ പുത്രൻ”എന്നതിൽ നിന്ന് മാറുകയും അവൻ ഒരു പുതിയ വിളിപ്പേര് നേടുകയും ചെയ്തു: “സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ.” യോഹന്നാൻ തന്റെ യജമാനനെ മാത്രമല്ല സ്നേഹിച്ചത്; അവൻ “യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 20:2; 21:7, 20).

യോഹന്നാന്റെ ജീവിതാവസാനം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാവിന്റെ തീക്ഷ്ണതയുണ്ടെന്ന് വെളുപ്പെടുത്തി, (1 യോഹന്നാൻ 2:22; 2 യോഹന്നാൻ 7; 3 യോഹന്നാൻ 10) എന്നാൽ അത് സ്നേഹത്താൽ മയപ്പെടുത്തിയ തീക്ഷ്ണതയായിരുന്നു. വാസ്‌തവത്തിൽ, 1 യോഹന്നാനിൽ “സ്‌നേഹം” എന്ന വാക്കും അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടതും 40-ലധികം തവണ കാണുന്നു.

ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, യോഹന്നാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ഏഷ്യയിലെ റോമൻ പ്രവിശ്യയിലുടനീളമുള്ള പള്ളികളുടെ സ്നേഹനിധിയായ അപ്പോസ്തലനായും മേൽനോട്ടക്കാരനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment