ആസക്തികളെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ബൈബിൾ തന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആസക്തികളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ശക്തവും ഫലപ്രദവുമായ തന്ത്രങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചില തത്വങ്ങൾ ഇതാ:

 1. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയുക. “മനുഷ്യർക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തൻ; നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:13).
 2. ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാൻ ദൈവവചനം ദിവസവും പഠിക്കുക. “ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേറുവിടുവിക്കുംവരെ തുളെച്ചുചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു” (എബ്രായർ 4:12).
 3. ആത്മാവിന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. “ഇന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ എന്നപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുതു” (എബ്രായർ 3:15).
 4. വിജയത്തിനായി യേശുവിന്റെ രക്തം അവകാശപ്പെടുക. “കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ അവർ അവനെ ജയിച്ചു” (വെളിപാട് 12;11).
 5. ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറുക. “ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17).
 6. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വശം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അംശംമായി മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് ‘ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുക’ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല” (മത്തായി 17:20).
 7. പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക. “യുവാക്കളെ പിടികൂടുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക” (2 തിമോത്തി 2:22).
 8. പാപത്തിന്റെ പാതയിൽ നിൽക്കരുത്. “ജഡത്തിന് അതിന്റെ മോഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു കരുതലും ചെയ്യരുത്” റോമർ 13:14
 9. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കട്ടെ. “എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:5).
 10. സ്വർഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. “ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല, മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുക” (കൊലോസ്യർ 3:2).
 11. വിജയം അനുഭവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കരുത്, എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പൂർണമാക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. “നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്തും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും” (മത്തായി 21:22).
 12. പര്യാപ്തമായ, മെഡിക്കൽ സഹായം തേടുക. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുണാ ഗ്രൂപ്പിനോട് കണക്കുബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. “ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുകയും ചെയ്യുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 5:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.