ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വിജയം നേടാം?

Author: BibleAsk Malayalam


ആശയക്കുഴപ്പത്തിനെതിരായ വിജയം അനുഭവിക്കാൻ, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അവനുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

നിങ്ങൾ പല പ്രവർത്തനരീതികൾക്കിടയിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ, മാർഗനിർദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, കാരണം “ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ, അത് എല്ലാവർക്കുമായി ഉദാരമായും നിന്ദയില്ലാതെയും നൽകുന്നു, അത് അവർക്ക് ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:5).

ദൈവം ക്രമത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. അവൻ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. അവന്റെ സമാധാനവും മനസ്സിന്റെ വ്യക്തതയും നമുക്ക് നൽകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കരുത്, പകരം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രചയിതാവിനെയും പൂർത്തിയാക്കിയവനെയും നോക്കുക.

നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ, ആലോചനയിൽ അത്ഭുതകരവും മാർഗദർശനത്തിൽ മികവുറ്റതുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുക (യെശയ്യാവ് 28:29). നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങലിലുള്ള അവകാശം ചോദിക്കുക:

1. ” രാവിലെ നിന്റെ ദയ എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കേണമേ;
ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ;
ഞാൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി എന്നെ അറിയിക്കേണമേ;
ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളം നിങ്കലേക്കു ഉയർത്തുന്നുവല്ലോ” (സങ്കീർത്തനം 143:8).

2. “യഹോവേ, എന്റെ ശത്രുക്കൾനിമിത്തം നിന്റെ നീതിയാൽ എന്നെ നടത്തേണമേ;
എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ വഴിയെ നിരപ്പാക്കേണമേ” (സങ്കീർത്തനം 5:8).

3. “ഞാൻ നിന്റെ ദാസൻ ആകുന്നു;
നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ എനിക്കു ബുദ്ധി നല്കേണമേ” (സങ്കീർത്തനം 119:125).

4. “ദൈവം കലക്കത്തിന്റെ ദൈവമല്ല സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമത്രേ”
(1 കൊരിന്ത്യർ 14:33).

5. “ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ
യഹോവ അവന്റെ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 37:23).

6. “നീ എന്നെ വലങ്കൈക്കു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും” (സങ്കീർത്തനം 73:23-24).

പിശാച് എപ്പോഴും കള്ളം പറഞ്ഞ് ദൈവമക്കളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും വഴിതെറ്റിക്കാനും ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, “ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നു കീഴടങ്ങുവിൻ; പിശാചിനോടു എതിർത്തുനില്പിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും” (യാക്കോബ് 4:7). ദൈവം വിശ്വാസിക്ക് വിജയം നൽകും “ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങൾ അല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നേ. അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്നു വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, ഏതു വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു പിടിച്ചടക്കി”
(2 കൊരിന്ത്യർ 10:3-5). ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് സുസ്ഥിരവും ശുദ്ധവുമായ മനസ്സ് നൽകും” (2 തിമോത്തി 1:7).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment