ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറുകളിലൂടെ ദൂതന്മാർ ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


നമ്പരുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ, ബിൽ ബോർഡുകൾ, ഫോണുകൾ, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ  ദൂതന്മാർ  നമ്മുക് ചില പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു.

സംഖ്യാശാസ്ത്രവും മാർഗനിർദേശത്തിനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ തേടലും നിഗൂഢ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ആത്മീയവാദികൾ കാണുന്ന ദുർഭൂത  മാർഗനിർദേശികൾ  കാവൽ മാലാഖമാരല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, അവ പൈശാചിക ആത്മാക്കളാണ്, ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി വിലക്കുന്നു:

“ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും അടുക്കൽ പോകരുതു. അവരാൽ അശുദ്ധരായ്തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ അന്വേഷിക്കയും അരുതു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു.  ” (ലേവ്യപുസ്തകം 19:31)

”വെളിച്ചപ്പാടോ മന്ത്രവാദമോ ഉള്ള പുരുഷൻ ആകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം; അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം; അവരുടെ രക്തം അവരുടെ മേൽ ഇരിക്കും” (ലേവ്യപുസ്തകം 20:27).

“ തന്റെ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ, പ്രശ്നക്കാരൻ, മുഹൂർത്തക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ, ക്ഷുദ്രക്കാരൻ, മന്ത്രവാദി, വെളിച്ചപ്പാടൻ, ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അജ്ഞനക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുതു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം യഹോവെക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ളേച്ഛതകൾ നിമിത്തം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കേണം” (ആവർത്തനം 18:10-13).

“ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർന്നടപ്പു, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, (Galatians 5:19–20).

ഈ പൈശാചിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദേശം തേടുന്നതിനുപകരം, വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദേശം തേടണം, തിരുവെഴുത്തുകളും സഭയിലെ ദൈവഭക്തരായ നേതാക്കന്മാരും ചിന്തിച്ചു:

ഒന്നാമത്- ദൈവം “നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ, അവൻ എല്ലാവർക്കുമായി ഉദാരമായും നിന്ദയും കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നു, അത് അവനു ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:5)

രണ്ടാമത്തേത്- ” എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു ” (2 തിമോത്തി 3:16-17).

മൂന്നാമത്- സഭയിലെ ദൈവിക നേതാക്കൾ (1 കൊരിന്ത്യർ 11:1).

പിശാച് എപ്പോഴും അന്ധവിശ്വാസപരമായ ആശയങ്ങളാൽ നമ്മെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം സത്യത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിലാണ് (സങ്കീർത്തനം 119:105).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment