ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസമാണ് പെന്തക്കോസ്ത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പെന്തക്കോസ്ത്

യഹോവ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറഞ്ഞു, “ഏഴ് ആഴ്ച്ചകൾ നിങ്ങൾക്കായി എണ്ണണം; നിങ്ങൾ അരിവാൾ ധാന്യത്തിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ ഏഴു ആഴ്ചകൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങുക” (ആവർത്തനം 16:9). പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അമ്പത് എന്നാണ്, ആദ്യഫലങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ മുതൽ അമ്പത് ദിവസമാണ് ഇത് വരുന്നത് (ലേവ്യപുസ്തകം 23:10-11, 15-17). എല്ലായ്‌പ്പോഴും പെസഹാ ആഴ്‌ചയിലെ ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്ന ശബ്ബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് (വാക്യം 11) ആദ്യഫലങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ, പെന്തക്കോസ്ത്, ശബ്ബത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏഴാം ദിവസമായിരുന്നു (വാക്യങ്ങൾ 15-16), അത് ആദ്യഫലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അമ്പതാം ദിവസമായിരിക്കും, അത് ഞായറാഴ്ചയും വരുന്നു.

യേശു പെസഹാ ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചു, സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് തിടുക്കത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു, അത് ശബത്ത് ആരംഭിച്ച സമയമായിരുന്നു. ശബ്ബത്ത് ദിവസം മുഴുവനും അവന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ആ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ, പുരോഹിതൻ ദൈവാലയത്തിൽ ആദ്യഫലം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉറങ്ങുന്നവരുടെ ആദ്യഫലമായി ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു (I കൊരിന്ത്യർ 15:20). ).

നാല്പതു ദിവസം, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, തുടർന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. പത്തു ദിവസത്തിനു ശേഷം, പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാളിന്റെ ഞായറാഴ്ച, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജറുസലേമിലെ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി. പെന്തക്കോസ്ത് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏക ബൈബിൾ പരാമർശം പ്രവൃത്തികൾ 2: 1-3 ആണ്. പെന്തക്കോസ്ത് ദിനത്തിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിൽ പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ജനനത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

ആദ്യഫലങ്ങളും പെന്തക്കോസ്‌തും എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവ സംഭവിച്ച മാസത്തിലെ ദിവസം പരിഗണിക്കാതെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ വീഴാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നു. പുതിയനിയമ രേഖയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസമായ, ശബ്ബത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന്, ആദ്യഫലങ്ങളുടെ വിരുന്നിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി വ്യക്തമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും ശക്തമായ അർത്ഥം പരിശോധിക്കുന്ന പഴയനിയമ വിരുന്നുകളുടെ അക്ഷരീയ നിവൃത്തിയായിരുന്നു ഈ തീയതികൾ.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ചിലർ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനുമുള്ള ന്യായീകരണമായി ഈ ആചാരപരമായ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നാലാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിനെ അവഗണിച്ചു (പുറപ്പാട് 20:8-11). ഞായറാഴ്ച (അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം) വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ബൈബിളിൽ ഇല്ലെന്ന വസ്തുത അവർ അവഗണിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച മനുഷ്യനിർമിത പാരമ്പര്യമാണ് (മത്തായി 15:9).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment