ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലമുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവോ ജീവശ്വാസമോ ജീവന്റെ ദിവ്യ തീപ്പൊരിയോ ദൈവത്തിങ്കലേക്കും ശരീരം പൊടിയിലേക്കും മടങ്ങുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “പൊടി പണ്ടു ആയിരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്കു തിരികെ ചേരും; ആത്മാവു അതിനെ നല്കിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകും “(സഭാപ്രസംഗി 12:7).

മരണസമയത്ത് ആളുകൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ പഴയനിയമം “ഷീയോൾ,” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് “ശവക്കുഴി” എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു എബ്രായ പദമാണ്. പുതിയ നിയമം “ഹേഡീസ്” എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. മരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “മരണം കാണാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് മനുഷ്യനാണ്? ശവക്കുഴിയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിയുമോ? നീതിമാന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയും പുനരുത്ഥാനവും ന്യായവിധിയും വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 89:48), (വെളിപാട് 22:12).

ജോസഫ് മരിച്ചുവെന്ന് യാക്കോബ് കരുതിയപ്പോൾ, അവന്റെ മക്കൾ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നു വിലക്കി, “ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ അടുക്കൽ വിലാപത്തോടെ ശവക്കുഴിയിൽ ( പാതാളത്തിൽ ) ഇറങ്ങും” പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, ദുഷ്ടനായ കോരഹും അവന്റെ അനുയായികളും “ജീവനോടെ കുഴിയിൽ (പാതാളത്തിൽ ) ഇറങ്ങി” നശിച്ചു. (ഉല്പത്തി 37:33), (സംഖ്യ 16:30).

ശവക്കുഴിയിൽ ആളുകൾ ബോധവാന്മാരല്ല “… മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല … കൂടാതെ അവരുടെ സ്നേഹവും അവരുടെ വെറുപ്പും അവരുടെ അസൂയയും ഇപ്പോൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു; സൂര്യനു കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും ഇനി അവർക്കു ഒരു ഓഹരിയും ഇല്ല.” “നീ പോകുന്ന ശവക്കുഴിയിൽ ജോലിയോ ഉപാധിയോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല” (സഭാപ്രസംഗി 9:5, 6, 10).

ബൈബിൾ മരണത്തെ ഉറക്കത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു… എന്നിരുന്നാലും, യേശു അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു” (കൂടാതെ; ). മരണസമയത്ത് ശവക്കുഴിക്കപ്പുറം ജീവിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് അത് വിശദീകരിക്കുന്നു. മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ അഥവാ ശവക്കുഴി അവരെ ഏല്പിച്ചു കൊടുകുന്നതുവരെ അവർ ശവക്കുഴിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്, “സമുദ്രം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു; മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു; ഓരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി. ” (യോഹന്നാൻ 11:11-13; സങ്കീർത്തനം 13:3; ദാനിയേൽ 12:2) (വെളിപാട് 20:13).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ, check our The Intermediate State.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment