ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമോ? മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ട 10-ലധികം വ്യക്തികൾ ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വ്യക്തികളാരും സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാരണം, നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുമ്പോൾ, ആളുകൾ മരിച്ചയുടനെ അവർ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് (സ്വർഗ്ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ) മാറുന്നുവെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം:

ദേഹി ഒരു ജീവനുള്ള സത്തയാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൊടി, ജീവശ്വാസം എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്ന് ദേഹി ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളും ചേരുന്നതുവരെ, ഒരു ദേഹിക്ക് നിലനിൽപില്ല. “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി ത്തീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7). അതിനാൽ, ദൈവം ശരീരത്തോട് ശ്വാസം അഥവാ ജീവചൈതന്യത്തെ ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബോധമുള്ള ജീവനാണ് ദേഹി.

മരണസമയത്ത്, ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിയുന്നു. ശരീരം പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ശ്വാസം ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദേഹി എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത് നിലനിൽക്കില്ല. “അപ്പോൾ പൊടി പഴയതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും; ജീവൻ അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജീവന്റെ ശ്വാസത്തെയാണ് , അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല.

മരിക്കാത്ത, അനശ്വരമായ ആത്മാവ് എന്ന ആശയം ബൈബിളിന് എതിരാണ്, ദേഹികൾ മരണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:20). മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). ബൈബിളിൽ, സാങ്കൽപ്പിക പ്രയോഗത്തിലല്ലാതെ, ആത്മാവ് ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും പോകുന്നില്ല; ശരീരത്തിന് പുറത്ത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വവുമില്ല.

മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ശവക്കുഴികളിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:11-14) അന്ത്യനാളിലെ പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതുവരെ (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53) ന്യായവിധിയിൽ അവരുടെ പ്രതിഫലങ്ങളും ശിക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുവാൻ കിടക്കുന്നു.

പ്രതിഫലം (സ്വർഗ്ഗവും) ശിക്ഷയും (നരകവും) പുനരുത്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നൽകൂ, മരണത്തിലല്ല. യേശു ഈ സത്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും; അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തന്നും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം നല്കും” (മത്തായി 16:27). അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ കഴിയൂ (2 തിമോത്തി 4:8; വെളിപ്പാട് 22:12).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൈബിൾ പഠനത്തിന്, പരിശോധിക്കുക: check: https://bibleask.org/bible-answers/112-the-intermediate-state/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments