ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രായമാകുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്വർഗത്തിലെ ആളുകളുടെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചോ നാം പ്രായമാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ബൈബിൾ നമ്മോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ശാസ്ത്രീയമായി പ്രായപൂർത്തിയായവർ 20-കളുടെ അവസാനം മുതൽ 30-കളുടെ ആരംഭം വരെ ശാരീരികമായ ഉന്നതിയിലെത്തുന്നു. അതിനാൽ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഏകദേശം 30 വയസ്സ് പ്രായമാകുമെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് യേശു ഭൂമിയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച പ്രായമാണ്. യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ യുഗമായതിനാൽ പ്രായം 33 ആയിരിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുമെന്നും പഴയ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യൗവനമുള്ള ശരീരം നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെ, ഒടുവിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പ്രായത്തിൽ എത്തും.

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ നമ്മോട് പറയുന്നു: “പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെപ്പോലെ ആകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്തെന്നാൽ നാം അവനെ അവൻ ഉള്ളതുപോലെ കാണും” (1 യോഹന്നാൻ 3:2). വീണുപോയ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു-ദൈവിക പ്രതിച്ഛായയിലേക്കുള്ള പുനഃസ്ഥാപനം. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് (ഉൽപ. 1:26), എന്നാൽ പാപം ആ സാദൃശ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചു. പാപത്തിനും എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും മേൽ മനുഷ്യന് വിജയം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ സാദൃശ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന (റോമ. 8:29; കൊലോ. 3:10).

രണ്ടാം വരവിലാണ് ഈ പുനരുദ്ധാരണം നടക്കുന്നത്. പൗലോസ് എഴുതി: “ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല, എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും – ഒരു നിമിഷം, കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ, കാഹളം ധ്വനിക്കും. എന്തെന്നാൽ, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും, നാം രൂപാന്തരപ്പെടും. ഈ ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം” (1 കൊരി. 15:51-53; ഫിലി. 3:20, 21).

“ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 2:9) എന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭാവി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയെ അപ്പോസ്തലൻ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കൂടാതെ മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന മറ്റെന്തിനിലും അപ്പുറമാണ് (യെശ. 64:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments