ആരോഗ്യ തത്വങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ?

BibleAsk Malayalam

ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ദൈവം നമ്മുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സും ആത്മീയ സ്വഭാവവും ശരീരവും എല്ലാം പരസ്പരാശ്രിതമാണ്. മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധം കാരണം, സ്വഭാവം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ, ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും (പുറപ്പാട് 15:26; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:30). നേരെമറിച്ച്, ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അവഗണിക്കുകയും മോശം ശീലങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി, “പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നതിനും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു” (3 യോഹന്നാൻ 1:2). ശരീരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിന്റെ ആത്മീയ വശങ്ങൾക്ക് ദൈവം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യ തത്വങ്ങൾ

സ്രഷ്ടാവ് ആരോഗ്യ തത്ത്വങ്ങൾ നൽകി, കാരണം താൻ നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് അവനറിയാം. “നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി, അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഈ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ആചരിക്കുവാനും അവനെ ഭയപ്പെടുവാനും കർത്താവ് നമ്മോട് കൽപിച്ചു” (ആവർത്തനം 6:24). അവന്റെ ശാരീരിക കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ആരോഗ്യം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു: ”നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ തന്നേ സേവിപ്പിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിന്റെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും; ഞാൻ രോഗങ്ങളെ നിന്റെ നടുവിൽനിന്നു അകറ്റിക്കളയും” (പുറപ്പാട് 23:25).

ദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യ കൽപ്പനകൾ അവഗണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും രോഗത്തിലേക്കും സുഖക്കേടിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് “ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും” (സങ്കീർത്തനം 67:2) കൂടുതൽ സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിനും (യോഹന്നാൻ 10:10) കാരണമാകുന്നു. നമ്മുടെ സഹകരണത്തോടെ, സാത്താന്റെ രോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും ദൈവത്തിന് ഈ മഹത്തായ ആരോഗ്യ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും
(സങ്കീർത്തനം 103:2, 3).

ഭക്ഷണത്തിനും മദ്യപാനത്തിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “അതിനാൽ, നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31). ദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യ തത്ത്വങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ശരിയായ വിവേചനാധികാരം നഷ്ടപ്പെടാനും പാപത്തിൽ വീഴാനും ഇടയാക്കിയേക്കാം. “അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണെന്നും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരാണെന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ലെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ, അത് ദൈവത്തിന്റേതാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:19-20).

യഥാർത്ഥ ഏദൻ ഭക്ഷണക്രമം എന്തായിരുന്നു?

ദൈവം ആദിയിൽ മനുഷ്യർക്കു നൽകിയ ആഹാരം പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും പരിപ്പുകളുമായിരുന്നു. “ദൈവം പറഞ്ഞു, ‘നോക്കൂ, വിത്ത് തരുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങളും … ഫലം കായ്‌ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാം” (ഉല്പത്തി 1:29; 2:16). അല്പം കഴിഞ്ഞ് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തു (ഉല്പത്തി 3:18).

അശുദ്ധവും നിഷിദ്ധവുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

താഴെപ്പറയുന്ന ഭക്ഷണഗ്രൂപ്പുകൾ അശുദ്ധമാണെന്ന് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

A. മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പു പിളർന്നതും കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതും അയവിറക്കുന്നതുമായ മൃഗത്തെ ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം.
(ആവർത്തനം 14:6).

B. വെള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലും ചിറകും ചെതുമ്പലും ഉള്ളതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം “(ആവർത്തനം 14:9). മിക്കവാറും എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ശുദ്ധമാണ്.

C. എല്ലാ ഇരപിടിയൻ പക്ഷികളും ശവം തിന്നുന്നവയെയും    മീൻ തിന്നുന്നവയെയും (ലേവ്യപുസ്തകം 11:13-19).

D. മിക്ക “ഇഴയുന്ന വസ്തുക്കളും” (അല്ലെങ്കിൽ അകശേരുക്കൾ) (ലേവ്യപുസ്തകം 11:21-44).

മനുഷ്യർ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ജലജീവികളും ശുദ്ധമാണെന്ന് ഈ അധ്യായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, താഴെപ്പറയുന്ന മൃഗങ്ങൾ അശുദ്ധമാണ്, അവ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല: പൂച്ചകൾ, നായ്ക്കൾ, കുതിരകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുകന്മാർ, കഴുകന്മാർ, പന്നികൾ, അണ്ണാൻമാർ, മുയലുകൾ, ക്യാറ്റ്ഫിഷ്, ഈൽസ്, ലോബ്സ്റ്റർ, കക്കകൾ, ഞണ്ട്, ചെമ്മീൻ, മുത്തുച്ചിപ്പി, തവളകൾ, മറ്റുള്ളവ.

ഇ. പന്നിമാംസം (യെശയ്യാവ് 66:15-17).

ബൈബിൾ പറയുന്നു, “നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല” (സങ്കീർത്തനം 84:11). അതിനാൽ, ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം തടഞ്ഞുവച്ചാൽ, അത് നമുക്ക് നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നാം കർത്താവിനെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവന്റെ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലും നാം സന്തോഷിക്കും, കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും വിശുദ്ധിയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x