ആരായിരുന്നു ഹെരോദ്യർ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


4 ബിസി മുതൽ ഹെരോദ് ആന്റിപാസിന്റെ ഭവനത്തെ പിന്തുണച്ച ഹെല്ലനിസ്റ്റിക് ജൂതന്മാരുടെ ഒരു വിഭാഗവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായിരുന്നു ഹെറോഡിയൻസ്. A.D. 39 വരെ. അവർ ഹെരോദാവിനും രാഷ്ട്രീയ സൗകര്യാർത്ഥം റോമിനും കീഴടങ്ങി.

പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹെരോദിയൻമാരെ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് – ആദ്യം ഗലീലിയിലും പിന്നീട് ജറുസലേമിലും – യേശുക്രിസ്തുവിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 3:6, 12:13; മത്തായി 22:16, മർക്കോസ് 8:15; ലൂക്കോസ് 13:31. -32; പ്രവൃത്തികൾ 4:27). ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അവരുടെ പേര് പരീശന്മാരുടെ പേരുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഹെരോദാവ് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു (ലൂക്കോസ് 13:31), അവനെയും നശിപ്പിക്കാൻ പരീശന്മാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 11:53). രണ്ട് പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാം:

മത്തായി 22:16-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, “അവർ ഹെരോദ്യരോടുകൂടെ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു, “ഗുരോ, നീ സത്യവാനും ദൈവത്തിന്റെ വഴി സത്യമായി പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല.” (ഇവിടെ, പരീശന്മാർ തീവ്ര ദേശീയവാദികളായിരുന്നു, അവർ ഹെറോദിനെയും സീസറിനെയും എതിർത്തു, അതേസമയം ഹെറോഡിയൻ പക്ഷക്കാർ സഹകാരികളായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് ഇരുകൂട്ടരും കടുത്ത ശത്രുക്കളായിരുന്നെങ്കിലും, സ്നാപകയോഹന്നാനെതിരേ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ യേശുവിനെതിരെയും അവർ ഒന്നിച്ചു (മർക്കോസ് 6:14). ഈ അവസരത്തിൽ ഹെരോദ്യർ യേശുവിന്റെ മറുപടിക്കു സാക്ഷികളായിരിക്കണം. ഗവൺമെന്റിനോട് അവിശ്വസ്തതയുടെ ഒരു ചെറിയ സൂചന നൽകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിരിക്കണം.

മർക്കോസ് 3:6-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, “അപ്പോൾ പരീശന്മാർ പുറപ്പെട്ടു, ഉടനെ ഹെരോദ്യരുമായി അവനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് അവനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി.” ഇവിടെ, പരീശന്മാർ ഹെരോദാവിനേയും അവൻ നിലകൊള്ളുന്നതിനെയും വെറുത്തു. എന്നാൽ യേശുവിനെ നിശ്ശബ്ദനാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്താൻ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ അവർക്ക് സമാന്തരമായി നിലകൊണ്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അവർ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ ശത്രുക്കളുടെ സഹായം തേടിയത് (മത്താ. 22:16). ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനോട് , ചെയ്‌തതുപോലെ യേശുവിനെ തടവിലിടാൻ ഹെരോദാവ് തയ്യാറാവുമെന്ന് പരീശന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം (മത്താ. 4:12; ലൂക്കോസ് 3:20).

പരീശന്മാർക്കും ഹെരോദ്യർക്കും എതിരെ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “‘അവൻ അവരോടു: നോക്കുവിൻ, പരീശരുടെ പുളിച്ചമാവും ഹെരോദാവിന്റെ പുളിച്ചമാവും സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ എന്നു കല്പിച്ചു ’ (മർക്കോസ് 8:15). കർത്താവ് തന്റെ അനുയായികൾക്ക് അവരുടെ ലൗകികതയ്‌ക്കെതിരെയും ചാഞ്ചാട്ട സ്വഭാവത്തിനെതിരെയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (മത്താ. 13:33; 16:6).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.