BibleAsk Malayalam

ആരായിരുന്നു യോനാ?

ബിസി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ജോനാ. യോനാ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “പ്രാവ്” എന്നാണ്. അച്ഛൻ അമിതായി. യോനാ ഗത്ത്-ഹേഫെർ സ്വദേശിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 14:25). അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച കാലഘട്ടം വലിയൊരു ദേശീയ ദുരന്തമായിരുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 14:26, 27) എന്നാൽ ജറോബോവാം രണ്ടാമന്റെ കാലത്ത് (ഏകദേശം 793-753 ബിസി) ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ അഭിവൃദ്ധി അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പന്ത്രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ജോനാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒരു വിവരണ രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിനവേയിലെ (അസീറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ) ദുഷ്ടരായ നിവാസികളോട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം യോനായോട് കൽപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തീയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും (അധ്യായം 1:1-2). എന്നാൽ യോനാ, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിനുപകരം, തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ, നിനെവേയിൽ നിന്ന് എതിർദിശയിൽ 2,500-ലധികം മൈൽ അകലെയുള്ള തർഷിഷ് എന്ന നഗരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി.

ദൈവം ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അയച്ചു, അത് യോനാ ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പലിനെ അപകടത്തിലാക്കി. തങ്ങളിൽ ഒരാളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നി. അതിനാൽ, കുറ്റവാളി ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവർ നറുക്കെടുത്തു. യോനായ്ക്ക് നറുക്ക് വീണപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റ് നിർത്താൻ അവനെ കടലിൽ എറിയാൻ അവൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ അത് ചെയ്യാൻ മടിച്ചു, കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനാൽ അവർ ഒടുവിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു അവനെ കടലിൽ എറിഞ്ഞു. കർത്താവ് തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ പ്രവാചകനെ വിഴുങ്ങാൻ ഒരു തിമിംഗലത്തെ അയച്ചു.

യോനാ തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് പകലും മൂന്ന് രാത്രിയും താമസിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാപം ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു (അദ്ധ്യായം 2:2) അവനെ തീരത്തേക്ക് എറിയാൻ തിമിംഗലത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ സമയത്ത്, പ്രവാചകൻ അനുസരിച്ചു, ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിനെവേ നഗരത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ പോയി. അവന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി, നിനവേ നഗരം പൂർണ്ണമായി അനുതപിക്കുകയും ദൈവം അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ മഹത്തായ രക്ഷയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിനുപകരം, യോനാ ദുഃഖിതനായി, അവൻ പരാതിപ്പെട്ടു: “അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തർശീശിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത്. അങ്ങ് കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവനും കോപിക്കാൻ താമസമുള്ളവനും സ്‌നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞവനും ആപത്തു വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അനുതപിക്കുന്ന ദൈവവുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു” (അദ്ധ്യായം 4:2).

തന്റെ കുട്ടികളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ജോനയെ സഹായിക്കാൻ, അവൻ തന്റെ പ്രവാചകന്റെ മേൽ ഒരു ഉഷ്ണതരംഗം വരാൻ അനുവദിച്ചു, അത് അവൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കത്തുന്ന ചൂടിൽ നിന്ന് അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ, കർത്താവ് ഒരു ഇലച്ചെടി വളരാൻ ഇടയാക്കി, മരുഭൂമിയിൽ കടന്നുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം, ദൈവം ചെടി ഉണങ്ങി മരിക്കാൻ ഇടയാക്കി. യോനയ്ക്ക് ആ ചെടിയോട് സഹതാപം തോന്നി. അതിനാൽ, ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, “നീ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു രാത്രിയിൽ മുളച്ചുപൊന്തുകയും ഒരു രാത്രിയിൽ നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യാത്ത ചെടിയോട് നിനക്ക് കരുണ തോന്നി. വലംകൈയും ഇടതുകൈയും തമ്മിൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളും ധാരാളം കന്നുകാലികളും ഉള്ള മഹാനഗരമായ നിനവേയോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കേണ്ടതില്ലേ? (അദ്ധ്യായം 4:9-11).

ഈ കഥയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ, ദൈവകൃപ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകുന്നു എന്ന സത്യമാണ് (തീത്തോസ് 2:11), അത് യഹൂദന്മാരിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. ദൈവം “വിജാതീയർക്കും ജീവനുവേണ്ടി മാനസാന്തരം അനുവദിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 11:18). പത്രോസിനെപ്പോലെ (പ്രവൃത്തികൾ 10), തന്നിലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാ ജനതയിലും ഉള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണെന്ന് യോനാ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ മനസ്സിലാക്കി. യോനായുടെ കഥയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പാഠം, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നതാണ് (ജെറമിയ 23:24).

ക്രിസ്തു യോനായുടെ പുസ്തകത്തെ പരാമർശിച്ചു, അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിന്റെ സത്യസന്ധത സ്ഥാപിക്കുന്നു. മാനസാന്തരത്തിനുള്ള യോനായുടെ ആഹ്വാനത്തോട് പ്രതികരിച്ച “നിനവേയിലെ മനുഷ്യരെ” പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ നാളിലെ ഫരിസേയന്മാരും അഭിമാനികളുമായ യഹൂദന്മാരെ യേശു അപലപിച്ചു (മത്തായി 12:41; ലൂക്കോസ് 11:32). യോനായുടെ മരണത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും ദൃഷ്ടാന്തമായി കടലിൽ യോനായുടെ അനുഭവവും യേശു ഉപയോഗിച്ചു (മത്തായി 12:39, 40).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: