ആരായിരുന്നു മൽക്കീസേദെക്ക്?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമത്തിൽ മൽക്കീസേദെക്കിനെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഉല്പത്തി 14:18-20-ൽ മാത്രമാണ്; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 110:4, പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രായർ 6:20 മുതൽ 7:21 വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം.

പഴയ നിയമം

മൽക്കീസേദെക്ക് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവർ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്; മറ്റുള്ളവർ, ഷേം; അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമാനുഷിക ജീവി. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾക്കൊന്നും ബൈബിളിൽ തെളിവില്ല. അക്കാലത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തെ രാജാവായ അബ്രഹാമിന്റെ സമകാലീനരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മെൽക്കീസേദെക്ക് എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു.

“സേലം രാജാവായ മൽക്കീസേദെക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു; അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു” (ഉൽപത്തി 14:18). അബ്രാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സേലത്തിലെ പുരോഹിതൻ-രാജാവ് സോദോം രാജാവിനൊപ്പം ചേരുന്നു. തന്റെ പ്രജകളുടെ മോചനത്തിനായി സോദോമിലെ രാജാവ് അബ്രാമിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ (ഉല്പത്തി 14:21), വിജയിയായ സൈന്യാധിപനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ മെൽക്കീസേദെക്ക് വന്നു. അബ്രാമിന്റെ കാലത്ത്, യെരൂശലേം സേലം അല്ലെങ്കിൽ ശലേം, “സമാധാനം” (സങ്കീർത്തനം 76:2) എന്നും മെൽക്കീസേദെക്ക്, “എന്റെ രാജാവ് നീതിമാൻ” അല്ലെങ്കിൽ “നീതിയുടെ രാജാവ്” (എബ്രായർ 7:2) എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

മൽക്കീസേദെക്ക് ക്രിസ്തുവല്ല, മറിച്ച് അവൻ ഒരു തരം ക്രിസ്തുവാണ്, “കർത്താവ് ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അനുതപിക്കുകയില്ല, “നീ മല്ക്കീസേദെക്കിന്റെ വിധത്തിൽ എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ
എന്നു യഹോവ സത്യം ചെയ്തു” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 110:4).

പുതിയ നിയമം

എബ്രായരുടെ പുസ്‌തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഈ മൽക്കീസേദെക്ക്, സേലം രാജാവ്, അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ, അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ സംഹാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരുന്ന അബ്രഹാമിനെ കണ്ടു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അവനും അബ്രഹാം എല്ലാറ്റിന്റെയും പത്തിലൊന്ന് നൽകി. ആദ്യം “നീതിയുടെ രാജാവ്” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, പിന്നെ “സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ്” എന്നർത്ഥം വരുന്ന സേലം രാജാവ്, അച്ഛനും അമ്മയും കൂടാതെ വംശാവലിയും കൂടാതെ, ദിവസങ്ങളുടെ തുടക്കമോ ജീവിതാവസാനമോ ഇല്ലാത്ത, ദൈവപുത്രനെപ്പോലെയാക്കി. നിരന്തരം പുരോഹിതനായി തുടരുന്നു” (എബ്രായർ 7:1-3).

ശത്രുവിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കൊള്ളയുടെ പങ്ക് മഹാപുരോഹിതനായ മെൽക്കീസേദിക്കിന് അബ്രഹാം ദശാംശം നൽകി. ഇത് മെൽക്കീസേദെക്കിന്റെ ദിവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അംഗീകാരമായിരുന്നു, കൂടാതെ മോശയ്ക്ക് മുമ്പുതന്നെ ദശാംശം നൽകുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് അബ്രാമിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

മെൽക്കീസേദക്കിന് ജീവിതാവസാനം ഇല്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു രേഖയും ഇല്ല എന്നാണ്. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, വെറുമൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കെ, മൽക്കീസേദെക്ക് മരിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവിനോടും ഹാനോക്കിനോടും ചെയ്‌തതുപോലെ കർത്താവ് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവൻ യേശു ആയിരുന്നില്ല എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അവന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രത്യക്ഷപെടൽ അവനെ ഒരു നിശ്ചിത അർത്ഥത്തിൽ കാലാതീതനായ വ്യക്തിയാക്കുന്നു, അവന്റെ പൗരോഹിത്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു തരം ആക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment