ആരായിരുന്നു ബെയെത്സെബൂൽ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുതിയ നിയമത്തിൽ, ബെയെത്സെബൂൽ ഭൂതങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു (മത്താ. 10:25; 12:24; മർക്കോസ് 3:22; ലൂക്കോസ് 11:15, 18, 19). ഭൂരിഭാഗം പുതിയ നിയമ ഗ്രീക്ക് കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾക്കും ബെയെത്സെബൂൽ എന്ന രൂപമുണ്ട്, അതായത് “പ്രഭു സെബൂൾ”. ബിസി 1400 മുതൽ നിരവധി റാസ് ഷംര പട്ടികകൾ “ഭൂമിയുടെ രാജകുമാരനായ സെബൂലിനെ” കുറിച്ച് പറയുക. “ബാൽ രാജകുമാരനാണ്” എന്ന് ബെയെത്സെബൂൽ അർത്ഥമാക്കാം. എക്രോണിന്റെ രക്ഷാധികാരി (2 രാജാക്കന്മാർ 1:2) ഈ പുറജാതീയ ദേവതയോടുള്ള അവഹേളനം നിമിത്തം യഹൂദന്മാർ ബെയെത്സെബൂളിൽ നിന്ന് “ഈച്ചകളുടെ നാഥൻ” എന്ന് പേര് മാറ്റിയിരിക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് (2 രാജാക്കന്മാർ 1:2).

യേശു അന്ധനും മൂകനുമായ പിശാചുബാധിതനെ സുഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പരീശന്മാർ ഈ വാക്ക് പരാമർശിച്ചു. “പിശാചുബാധിതനും അന്ധനും ഊമനുമായ ഒരാളെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; അവൻ അവനെ സൌഖ്യമാക്കി, അങ്ങനെ കുരുടനും ഊമനും സംസാരിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു. പുരുഷാരം ഒക്കെയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു: ഇവൻ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായിരിക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. പരീശന്മാർ അതു കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, “ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ അധിപനായ ബെയെത്സെബൂബിനെക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ല” (മത്തായി 12:22-24).

ഈ അദ്ഭുതത്തിൽ, മനുഷ്യശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി. എന്നാൽ യേശു ദൈവികനാണെന്നും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പരീശന്മാർ വിസമ്മതിച്ചു. പിശാചിന്റെ ശക്തിയാലാണ് അവൻ ഈ അത്ഭുതം ചെയ്തതെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

യേശു അന്ധനും മൂകനുമായ പിശാചുബാധിതനെ സുഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പരീശന്മാർ ഈ വാക്ക് പരാമർശിച്ചു. “പിശാചുബാധിതനും അന്ധനും ഊമനുമായ ഒരാളെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; അവൻ അവനെ സൌഖ്യമാക്കി, അങ്ങനെ കുരുടനും ഊമനും സംസാരിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു. പുരുഷാരം ഒക്കെയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു: ഇവൻ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായിരിക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. പരീശന്മാർ അതു കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, “ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ അധിപനായ ബെയെത്സെബൂബിനെക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ല” (മത്തായി 12:22-24).

എന്നാൽ യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “തനിക്കു വിരോധമായി ഛിദ്രിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതു രാജ്യവും ശൂന്യമാകും… സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കിയാൽ അവൻ തന്നോടുതന്നെ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും? ഞാൻ ബെയെത്സെബൂബിനെ ക്കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെക്കൊണ്ടാണ് അവയെ പുറത്താക്കുന്നത്?… എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു” (വാക്യം 25-28).

അവരുടെ അവകാശവാദത്തിന്റെ അസംബന്ധം യേശു വെളിപ്പെടുത്തി (Vs. 25, 26) അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തോടെ അവൻ അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചു (വാക്യം 27). സാത്താനോട് അവർ ആരോപിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.