ആരായിരുന്നു ദാര്യവേശ്‌?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാര്യാവേശ് എന്ന പേര് ബൈബിളിൽ ദാനിയേൽ, എസ്രാ, നെഹീമിയ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്‌തകത്തിൽ, പ്രവാചകൻ ബേൽശസ്സരിന്റെ മരണത്തെ “മേദ്യനായ ദാര്യാവേശ്” സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു (അദ്ധ്യായം 5:31; 9:1; 11:1). അവൻ “അഹശ്വേരോസിന്റെ മകൻ” ആയിരുന്നു (അദ്ധ്യായം 9:1). ബാബിലോണിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം, ബിസി 538 മുതൽ 536 വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ രാജാവാണ് ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചത്. അവൻ “കൽദായരുടെ രാജ്യത്തിന് രാജാവായി” (അദ്ധ്യായം 9:1). അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് “ഏകദേശം” 62 വയസ്സായിരുന്നു (അദ്ധ്യായം 5:30, 31).

ദാനിയേൽ 6-ൽ, ദാനിയേലിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവനെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഗൂഢാലോചന കെട്ടിച്ചമച്ചതും എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കരുണയാൽ അവനെ രക്ഷിച്ചതും നാം വായിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രവാചകന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി കണ്ട ദാര്യവേശ്‌ രാജാവ്, “ജനങ്ങൾ ദാനിയേലിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമാകുന്നു; അവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു; അവന്റെ രാജ്യം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല, അവന്റെ ആധിപത്യം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല” എന്ന് ഒരു തീർപ്പു കല്പിക്കുന്നു (ദാനിയേൽ 6:1-28).

എസ്രയുടെ പുസ്തകം ദാര്യാവേശിനെ ഒന്നാമനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. ഹിസ്റ്റസ്പസിന്റെ മകനും ബിസി 521 മുതൽ 486 വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം മഹാനായ സൈറസിനെ പിന്തുടർന്നു. ജറുസലേം ദേവാലയം പുനർനിർമിക്കുന്നതിൽ ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇസ്രായേല്യർക്ക് നൽകിയ സഹായത്തിന് ദാര്യാവേശ് ഒന്നാമൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. യഹൂദന്റെ ശത്രുക്കൾ ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, പണി നിർത്താൻ അഹശ്വേരോശ്, അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവ് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അനുമതി തേടി (എസ്രാ 4:1-24), നിർമ്മാണം തുടരാൻ ദാര്യാവേശ് ഒന്നാമൻ തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഒരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകി.

വീണ്ടും, യഹൂദയുടെ പേർഷ്യൻ ഗവർണറായ തത്തേനായി മുഖേന യഹൂദന്റെ ശത്രുക്കൾ, ദേവാലയം പണിയുന്നത് നിർത്താൻ യഹൂദന്മാരോട് കൽപ്പിക്കാൻ രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദാര്യാവേശ് ഒന്നാമൻ യഹൂദന്മാർക്ക് തുടരാൻ അനുവാദം നൽകുക മാത്രമല്ല, ജോലിയുടെ ചെലവുകൾക്കായി അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി രാജകീയ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുകയും അവരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആരെയും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു (എസ്രാ 6:1-12). അവന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആറാം വർഷത്തിൽ ദൈവാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (എസ്രാ 6:15).

അവസാനമായി, നെഹെമ്യാവ് 12:12 എന്ന പുസ്‌തകത്തിൽ, “പേർഷ്യനായ ദാര്യാവേശ്” എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു പരാമർശമുണ്ട്. ഈ വാക്യത്തിലെ ദാര്യാവേശ് ഒന്നുകിൽ ദാര്യാവേശ് II (424/23-405/04 ബി.സി.) അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അവസാന പേർഷ്യൻ രാജാവായ ദാര്യാവേശ് മൂന്നാമൻ (ബി.സി. 336-331) ആകാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments