ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആദം?

Author: BibleAsk Malayalam


രണ്ടാമത്തെ ആദാമിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു എന്നു എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവല്ലോ; ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. എന്നാൽ ആത്മികമല്ല പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേതു; ആത്മികം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു. ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെപ്പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗ്ഗീയനെപ്പോലെ സ്വർഗ്ഗീയന്മാരും ആകുന്നു;. നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗ്ഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:45-49).

അവസാന ആദാമിനെ ബൈബിൾ യേശുക്രിസ്തുവായി തിരിച്ചറിയുന്നു (റോമ. 5:14). ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമിനെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ തലവനായി നിൽക്കുന്നവനെ ദൈവം “നിലത്തെ പൊടിയിൽ” നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു (ഉൽപ. 2:7). എന്നാൽ “രണ്ടാം മനുഷ്യൻ” എന്ന ക്രിസ്തു ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു, പിന്നീട് അവൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തുകയും തന്റെ ദൈവികതയെ മനുഷ്യത്വത്താൽ മൂടുകയും ചെയ്തു (ഗലാ. 4:4).

ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭൗമിക സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്വർഗ്ഗീയ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ആദം താൽക്കാലിക അസ്തിത്വമുള്ളവരുടെ പിതാവാണ്; രണ്ടാമത്തേത് എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ്, അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, തന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ, ആത്മീയ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും (റോമ. 5:15-18; 1 കോറി. 15:51-54).

ആദം ഒരു “ജീവനുള്ള ദേഹിയായി” മാറി, എന്നാൽ ക്രിസ്തു ജീവദാതാവാണ്. യേശുവിന് തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 5:21, 26; 11:25; ലൂക്കോസ് 7:14, 15; 8:54, 55). തന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ മരിച്ച നീതിമാന്മാരെ ഉയിർപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അവനുണ്ടെന്ന് ഈ പുനരുത്ഥാനങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.

ആദാമിന്റെ എല്ലാ സന്തതികളും അവന്റെ വീണുപോയ സ്വഭാവം അവകാശമാക്കുന്നു. അവർ ദുർബലരും മർത്യരും അവനെപ്പോലെ അഴിമതിക്കും മരണത്തിനും വിധേയരാണ്. എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ, വിശുദ്ധരുടെ ശരീരങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടും, പുതിയ ശരീരങ്ങൾ “അവന്റെ [ക്രിസ്തുവിന്റെ] മഹത്വമുള്ള ശരീരം പോലെ” (ഫിലി. 3:20, 21). വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ അവന്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവന്റെ പുനരുത്ഥാനം മുതൽ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് സമാനമായ അനശ്വരമായ ശരീരം ധരിക്കുകയും വേണം (1 കോറി. 15:51-53). എന്തൊരു മഹത്തായ ചിന്ത!

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment