ആരാണ് നിക്കൊലാവ്യർ?

Author: BibleAsk Malayalam


1 എഫെസൊസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക: ഏഴു നക്ഷത്രം വലങ്കയ്യിൽ പിടിച്ചുംകൊണ്ടു ഏഴു പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു

6 എങ്കിലും നിക്കൊലാവ്യരുടെ നടപ്പു നീ പകെക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കുണ്ടു

15 അവ്വണ്ണം നിക്കൊലാവ്യരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ നിനക്കും ഉണ്ടു.

16 ആകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്നു എന്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ടു അവരോടു പോരാടും” (വെളിപാട് 2:1,6,15-16).

എഫെസസിലെയും പെർഗാമിലെയും (വാക്യം. 15), ഒരുപക്ഷേ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സഭകളെ ദുഷിപ്പിച്ച മതവിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് നിക്കൊലാവ്യർ. അവരുടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആദ്യകാല ശൈശവ സഭയിൽ ആരംഭിച്ചത് ഭിന്നിപ്പിനും അസത്യത്തിനും കാരണമായ വ്യാജ ആചാര്യന്മാരുടെ തർക്കങ്ങളാണ്. തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളെ എതിർക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു. സഭയിൽ മതവിരുദ്ധവാതത്തിനു ഇടം കിട്ടുന്നിടത്തോളം, ജീവിതത്തെ മാറ്റാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ (യോഹന്നാൻ 16:13) പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 16:8-11; ഗലാത്യർ 5:22, 23; എഫെസ്യർ 4:30 ; തുടങ്ങിയവ.).

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം, നിക്കൊലാവ്യർ എന്ന ജ്ഞാനമത വിഭാഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ചില സഭാ പിതാക്കന്മാർ (Irenaeus op. cit. i. 26. 3; Hippolytus Refutation of All Heresies vii. 24) സ്ഥാപകനെ ഏഴ് ഡീക്കൻമാരിൽ ഒരാളായ അന്ത്യോക്യയിലെ നിക്കോളാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 6:5). നിക്കോളാസ് ഡീക്കനെ കുറിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യം ശരിയാണോ എന്ന്, നമുക്കറിയില്ല, എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സൂചിപ്പിച്ച മതവിഭാഗം തന്നെയായിരിക്കാം.

ഐറേനിയസ് നിക്കൊലാവ്യമാരെ ഒരു ജ്ഞാനവാദ വിഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ചു: “കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ, ഈ വിശ്വാസം [ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ] പ്രസംഗിക്കുകയും, സെറിന്തസ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ആ തെറ്റ് നീക്കാൻ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. , വളരെക്കാലം മുമ്പ്, ആ ‘അറിവിന്റെ’ ഓഫ്‌സെറ്റായ നിക്കൊലാവ്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ അവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും തന്റെ വചനത്താൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരേയൊരു ദൈവം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം” (op. cit. iii. 11 . 1; ANF, വാല്യം 1, പേജ് 426).

അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ക്ലെമന്റ് നിക്കൊലാവ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് എഴുതി, “ആടുകളെപ്പോലെ അവർ സ്വയം ഭോഗജീവിതം നയിച്ചു.” അങ്ങനെ, അവരുടെ സന്ദേശം വിശ്വാസത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയി പകരം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലിനെതിരെ പൗലോസ് എഴുതി, “പിന്നെ എന്ത്? ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലല്ല, കൃപയുടെ കീഴിലായതിനാൽ പാപം ചെയ്യുമോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല!” (റോമർ 6:15). കൃപയുടെ കീഴിലായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചതാണ്, പാപിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ മരിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത് (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുക എന്നതാണ് (1 യോഹന്നാൻ 3:4; യോഹന്നാൻ 8:34). നിയമം അനുസരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദൈവകൃപയെ അനുവദിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവൻ കൃപയെ തന്നെ നിരസിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും രക്ഷയെയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ അനുയായികൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്നും തത്ഫലമായി രക്ഷയിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment