ആരാണ് ദാവീദിന്റെ വേര് ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു ദാവീദിന്റെ വേരാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ, ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന്, മിശിഹാ വരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു, “യിശ്ശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു വടി പുറപ്പെടും, അവന്റെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശാഖ വളരും” (യെശയ്യാവ് 11:1). യഹൂദയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ദാവീദിനും അവന്റെ പിൻഗാമികൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് രക്ഷകൻ നിറവേറ്റും. രാഷ്ട്രം വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുകയും ഒരു കുറ്റി മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിർജ്ജീവമായ വേരുകളിൽ നിന്ന് വളരുകയും തഴച്ചുവളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാഖ പുറപ്പെടും (യെശയ്യാവ് 4:2; 53:2; വെളിപ്പാട് 5:5; 22:16. ). നീതിയുള്ള ശാഖയെന്ന നിലയിൽ യേശുവിന്റെ ഈ പ്രതിനിധാനം യിരെമ്യാവ് 23:5, 6-ലും കാണാം; 33:15-17, സഖറിയാ 3:8; 6:12, 13.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു, യേശു തന്നെ ഇനിപ്പറയുന്നവ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, “യേശു എന്ന ഞാൻ സഭകൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളോടു ഇതു സാക്ഷീകരിപ്പാൻ എന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു; ഞാൻ ദാവീദിന്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്രവുമാകുന്നു” (വെളിപാട് 22:16). ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ജേതാവായി യേശു മാറി (മത്തായി 21:9; പ്രവൃത്തികൾ 1:6). ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൗത്യം യഹൂദർക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല, പകരം സാത്താനുമായുള്ള വലിയ വിവാദത്തിൽ വിജയം നേടുകയും അങ്ങനെ അനന്തമായ സാർവ്വലൗകിക അർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.

സാത്താനെതിരായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം കാരണം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റാർക്കും കഴിയാത്ത ഏഴ് മുദ്രകളോടെ പുസ്തകം തുറക്കാനുള്ള അവകാശം അവനു ലഭിച്ചു: “അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോടു: കരയേണ്ട; യെഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴുമുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു” (വെളിപാട് 5:5). ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണമുള്ള ജീവിതം പ്രകടമാക്കിയ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന് അത്തരമൊരു ന്യായീകരണം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments