ആരാണ് എതിർക്രിസ്തു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാനിയേൽ 7-ൽ എതിർക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒൻപത് സവിശേഷതകൾ ദൈവം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്നു:

A “ചെറിയ കൊമ്പ്” അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം “അവരുടെ ഇടയിൽ “പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളായ 10 കൊമ്പുകളിൽനിന്നു ഉയർന്നുവന്നു (ദാനിയേൽ 7:8). അതിനാൽ അത് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരിക്കും.

B. അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും (ദാനിയേൽ 7:8).

C. അത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ പറിച്ചെടുക്കുകയോ പിഴുതെറിയുകയോ ചെയ്യും (ദാനിയേൽ 7:8).

D. അത് “വൈവിധ്യമുള്ളത്” അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് 10 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും (ദാനിയേൽ 7:24).

E. അത് വിശുദ്ധന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ” നശ്ശിപ്പിക്കുക ” അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും (ദാനിയേൽ 7:21, 25).

F. അത് നാലാം ലോക രാജ്യമായ വിജാതീയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരും (ദാനിയേൽ 7:7, 8).

G. ദൈവത്തിന്റെ ജനം (വിശുദ്ധന്മാർ) ” ഒരു കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും “അവന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും” (ദാനിയേൽ 7:25).

H. അത അത്യുന്നതനായവന്നു “വിരോധമായി “വലിയ വമ്പു പറകയും” അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കും (ദാനിയേൽ 7:25). വെളിപാട് 13:5-ൽ, അതേ ശക്തി “വലിയ കാര്യങ്ങളും ദൂഷണങ്ങളും” സംസാരിക്കുന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു.

I. അത് “കാലങ്ങളും നിയമങ്ങളും മാറ്റാൻ ചിന്തിക്കും” (ദാനിയേൽ 7:25).

ഈ സൂചനകൾ ഒരു അധികാരത്തിന് മാത്രമേ അനുയോജ്യമാകൂ, അത് പാപ്പാത്ത്വം . എന്നാൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടു, നമുക്ക് ഒമ്പത് സൂചനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കാം:

A. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ 10 രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത് “ഉയർന്നു”.

പാപ്പാത്ത്വ അധികാരത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഇറ്റലിയിലെ റോമിലായിരുന്നു.

B. അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ തലവനായിരിക്കും.

പാപ്പാത്ത്വത്തിനു ഈ തിരിച്ചറിയൽ അടയാളം യോചിക്കുന്നു, കാരണം അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ (മാർപ്പാപ്പ)തലവനുണ്ട്.

C. അത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ പറിച്ചെടുക്കുകയോ പിഴുതെറിയുകയോ ചെയ്യും.

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ ചക്രവർത്തിമാർ വലിയ തോതിൽ കത്തോലിക്കരായിരുന്നു, മാർപ്പാപ്പയെ അതിന്റെ വളർച്ചയിലും അധികാരത്തിലും പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ മൂന്ന് ഏരിയൻ രാജ്യങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പയെ പിന്തുണച്ചില്ല, വാൻഡലുകൾ, ഹെരുലി, ഓസ്‌ട്രോഗോത്തുകൾ. അതിനാൽ, കത്തോലിക്കാ ചക്രവർത്തിമാർ ഈ രാജ്യങ്ങളെ പിഴുതെറിഞ്ഞു.

D. അത് “വൈവിധ്യമുള്ളത്” അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

പാപ്പാത്ത്വം ഒരു മതശക്തിയായി രംഗത്തിറങ്ങി, മറ്റ് 10 രാജ്യങ്ങളുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

E. അത് വിശുദ്ധന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ദശലക്ഷം ആളുകളെയെങ്കിലും സഭ നശിപ്പിച്ചതായി യാഥാസ്ഥിതിക ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

F. ഇത് ഇരുമ്പിന്റെ നാലാമത്തെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരും – പുറജാതീയ റോമൻ സാമ്രാജ്യം.

“പ്രബലമായ കത്തോലിക്കാ സഭ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തേക്കാൾ അല്പം വലുതായിരുന്നു  … പഴയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറി. പോണ്ടിഫെക്‌സ് മാക്‌സിമസിന്റെ ഓഫീസ് പോപ്പിന്റെ ഓഫീസിൽ തുടർന്നു. അലക്സാണ്ടർ ക്ലാരൻസ് ഫ്ലിക്ക്, ദി റൈസ് ഓഫ് ദി മെഡീവൽ ചർച്ച്, പേജ് 148, 149. അതിനാൽ, ഒരിക്കൽ കൂടി, ഈ സൂചന പാപ്പാത്ത്വത്തിനു അനുയോജ്യമാണ്.

G. ദൈവത്തിന്റെ ജനം (വിശുദ്ധന്മാർ) “കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും” (ദാനിയേൽ 7:25).

1. ഒരു സമയം ഒരു വർഷം, കാലം രണ്ട് വർഷം, സമയം ഹരിച്ചാൽ ഒരു അർദ്ധ വർഷം. ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു: “മൂന്നര വർഷം”. ദി ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ, സോണ്ടർവാൻ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്, ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ്സ്, മിഷിഗൺ 1962. (The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962.)

2. ഇതേ കാലഘട്ടം ഏഴു പ്രാവശ്യം (ദാനിയേൽ 7:25; 12:7; വെളിപ്പാട് 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5) ദാനിയേലിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു: ഒരു സമയം, സമയം, പകുതി സമയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ, രണ്ട് തവണ 42 മാസം, രണ്ട് തവണ 1,260 ദിവസം. യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന 30 ദിവസത്തെ കലണ്ടർ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ സമയ കാലയളവുകൾ എല്ലാം ഒരേ സമയമാണ്:

3 1/2 വർഷം = 42 മാസം = 1,260 ദിവസം.

3. ഒരു പ്രവചന ദിനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യമാണ് (യെഹെസ്കേൽ 4:6 സംഖ്യകൾ 14:34).

4. അങ്ങനെ, ചെറിയ കൊമ്പ് (എതിർക്രിസ്തു) 1,260 പ്രാവചനിക ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 1,260 അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

5. എ.ഡി. 538-ൽ, എതിർത്തിരുന്ന മൂന്ന് ഏരിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തതിനെയും പിഴുതെറിയപ്പെട്ടതോടെയാണ് പാപ്പത്ത്വത്തിന്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ചത്. 1798-ൽ നെപ്പോളിയന്റെ ജനറൽ ബെർത്തിയർ, പയസ് ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പയെയും മാർപ്പാപ്പയുടെ രാഷ്ട്രീയ, മതേതര ശക്തിയെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ മാർപ്പാപ്പയെ ബന്ദിയാക്കുന്നതുവരെ അതിന്റെ ഭരണം തുടർന്നു. ഈ കാലഘട്ടം 1,260 വർഷത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യമായ നിവൃത്തിയാണ്. ആ പ്രഹരം മാർപ്പാപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാരകമായ മുറിവായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി, ഇന്നും ഉണങ്ങുന്നത് തുടരുന്നു.

H. അത് “അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിനെതിരെ” ദൈവദൂഷണത്തിന്റെ വലിയ “വമ്പു പറകയും” സംസാരിക്കും.

ദൈവദൂഷണത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രണ്ട് നിർവചനങ്ങളുണ്ട്:

1. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 5:21).

2. ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുക (യോഹന്നാൻ 10:33).

പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം: “പുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമോ, അതോ അവ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണോ? ക്രിസ്തു നൽകിയ ശക്തിയുടെ ബലത്തിൽ പുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥമായും സത്യമായും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. ജോസഫ് ഡെഹാർബെ, എസ്.ജെ., എ കംപ്ലീറ്റ് കാറ്റക്കിസം ഓഫ് ദി കാത്തലിക് റിലീജിയൻ (ന്യൂയോർക്ക്: ഷ്വാർട്സ്, കിർവിൻ & ഫൗസ്, 1924), പേ. 279.

നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനും (എബ്രായർ 3:1 8:1, 2) ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനുമായ (1 തിമോത്തി 2:5) യേശുവിനെ മറികടന്ന്, ഭൂമിയിലെ ഒരു പുരോഹിതനോട് ഏറ്റുപറയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പാത്ത്വം യേശുവിനെ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇപ്പോൾ അത് ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവ് പരിഗണിക്കുക: “പോപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധി മാത്രമല്ല, അവൻ ജഡത്തിന്റെ തിരശ്ശീലയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവാണ്.” കാത്തലിക് നാഷണൽ, ജൂലൈ 1895. ഈ സൂചന മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

I. അത് “കാലങ്ങളും നിയമങ്ങളും മാറ്റാൻ ചിന്തിക്കും.”

അതിന്റെ മതബോധന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, പാപ്പാത്ത്വം ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന ഒഴിവാക്കുകയും നാലാമത്തെ കൽപ്പന 94 വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എട്ടായി ചുരുക്കുകയും പത്താമത്തെ കൽപ്പനയെ രണ്ട് കൽപ്പനകളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു (പുറപ്പാട് 20: 3-17).

ദാനിയേൽ ഏഴാം അദ്ധ്യായത്തിലെ (എതിർക്രിസ്തു) ചെറിയ കൊമ്പൻ ശക്തി പാപ്പാത്ത്വം ആണെന്നതിൽ  സംശയമില്ല. മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്കും ഈ ഒമ്പത് സൂചനകൾ ചേരുകയില്ല. എല്ലാ പരിഷ്കർത്താക്കളും പാപ്പാത്ത്വത്തിനുഎതിർക്രിസ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് (ആർ. അലൻ ആൻഡേഴ്സൺ, അൺഫോൾഡിംഗ് ദി വെളിപാട്, പേജ് 137).

കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസമുൾപ്പെടെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ആത്മാർത്ഥവും ഭക്തിയുള്ളതുമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ അവരുടെ ദുഷിച്ച മതവ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു (വെളിപാട് 18:4) വിശ്വസ്തർ അവന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യും (യോഹന്നാൻ 10:16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിലെയും വെബ്സൈറ്റിലെയും ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. അവരെ ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുന്നു. അതിനാൽ, ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തിയ റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സത്യവും തെറ്റും എന്താണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനാൽ, ഇവിടെ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് സ്വീകരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കാനും ആ ഗുണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടെത്താനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി അത് സ്വീകരിക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.