ആമോസ് 8:11-ലെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴാണ് നിവൃത്തിയേറുക?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


തുടർച്ചയായ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം, ദൈവിക ന്യായവിധികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ചിലർ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് വളരെ വൈകിപ്പോയ ഒരു സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് ആമോസ് പ്രവാചകൻ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. യഹോവയായ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “അപ്പത്തിന്നായുള്ള വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിന്നായുള്ള ദാഹവുമല്ല, യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കേണ്ടതിന്നുള്ള വിശപ്പുതന്നേ ഞാൻ ദേശത്തേക്കു അയക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. അന്നു അവർ സമുദ്രംമുതൽ സമുദ്രംവരെയും വടക്കുമുതൽ കിഴക്കുവരെയും ഉഴന്നുചെന്നു യഹോവയുടെ വചനം അന്വേഷിച്ചു അലഞ്ഞുനടക്കും; കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലതാനും” (ആമോസ് 8:11,12). അഗാധമായ ദുഃഖം ചിലപ്പോൾ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, അത്തരം ദുഃഖം പലപ്പോഴും പ്രയോജനകരമായ ഫലമുണ്ടാക്കാൻ വളരെ വൈകിയാണ് വരുന്നത്.

ഏസാവിന് അത്തരമൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, “അവൻ പിന്നത്തേതിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളപ്പെട്ടു മാനസാന്തരത്തിന്നു ഇട കണ്ടില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ” (എബ്രായർ 12:17). ഏസാവ് കണ്ണീരോടെ കരഞ്ഞത് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്തതിൽ ഖേദിച്ചിട്ടല്ല, മറിച്ച് അനുസരണമുള്ളവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണ്.

ഈ അനുഭവം ചിലർക്ക് സംഭവിക്കാം, ദൈവസ്നേഹം പാപിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് പാപിയുടെ അകൃത്യങ്ങളിൽ കഠിനമായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടാണ്, അവൻ തന്റെ അതിക്രമങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മറിച്ചു തന്റെ ദുഷിച്ച വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലല്ല. യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിന്റെയും സ്വഭാവ നവീകരണത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറം അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു (ഉൽപ. 6:3, 5, 6; 1 സാമു. 28:6).

ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള അവസാന നാളുകളിൽ “കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിൽ” നടക്കും. പുരാതന ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ അനുഭവം ആവർത്തിക്കപ്പെടും, ഭൂവാസികളുടെ മുഴുവൻ പശ്ചാത്താപം, അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകളാൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ , സാധ്യമായ ഏത് വിധത്തിലും ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുമ്പോൾ, അവർ മുമ്പ് പഠിക്കാൻ അവഗണിച്ച ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പോലും. അനുസരിക്കുക എന്നത് വളരെ വൈകിയിരിക്കും.

അതുകൊണ്ട്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “ഇതാ, ഇപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ദിവസം” (2 കൊരിന്ത്യർ 6:2). അവസരമുള്ളപ്പോൾ തന്റെ രക്ഷയുടെ വിളി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കർത്താവ് തന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും വിളിക്കുന്നു. അവരെ തന്റെ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അവൻ തുറന്ന കരങ്ങളോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, “എന്നിലേക്ക് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടൂ” (യെശയ്യാവ് 45:22).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.