ആധുനിക ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുമെന്നതിൽ അർമ്മഗെദ്ദോൻ ദി കോസ്മിക് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഏജസ് (അർമ്മഗെദ്ദോൻ പ്രപഞ്ചസമ്പന്ധിയായ യുഗങ്ങളുടെ പോരാട്ടം )എന്ന പുസ്തകം ശരിയാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അർമ്മഗെദ്ദോൻ  എന്നതു  (അർമ്മഗെദ്ദോൻ പ്രപഞ്ചസമ്പന്ധിയായ യുഗങ്ങളുടെ പോരാട്ടം)

എന്ന പുസ്തകം ടിം ലാഹേയുടെയും ജെറി ജെങ്കിൻസിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാണ്.

ഇത് ആദ്യമായി 2003-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, 20 ആഴ്ചകളോളം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിയുന്ന വില്പന  ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരമ്പരയിൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനവും അവളുടെ  ലക്ഷ്യവും ഇതിൽ കാണുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആധുനിക ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവം തന്നെയാണെന്നും അർമ്മഗെദ്ദോനിലൂടെ   യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ അന്തിമമായി  ദൈവം  നശിപ്പിക്കുമെന്നും  അവർ  വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ  ഈ പരമ്പര ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ, സീയോൻ പർവതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു (14:1), ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ (7:4-8), യെരൂശലേം (21:10), ആലയം (11:19), അർമ്മഗെദ്ദോൻ (16) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു. :16). വെളിപാട് അതിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള  പദപ്രയോഗവും  ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ  ദൃഷ്ടാന്തമായോ  ആത്മീയമായോ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

പുതിയ നിയമമനുസരിച്ചു, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം “ജഡമനുസരിച്ച്” അഥവാ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേല്യരിൽ  ഉൾപെട്ടവരാണ്   (റോമർ 9:3, 4). മറ്റൊന്ന്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരും ചേർന്ന “ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ” ആണ്. “ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല” (റോമർ 9:6) എന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത്, അക്ഷരീയ ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ പെട്ട എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമല്ല. അവൻ അതിനോട്  കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്‌ : “ജഡത്തിന്റെ മക്കൾ [അബ്രഹാമിന്റെ ശാരീരിക സന്തതികൾ], ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല; എന്നാൽ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ മക്കളെ ദൈവം  സന്തതിയായി കണക്കാക്കുന്നു” (വാക്യം 8).

അങ്ങനെ, ജഡത്തിന്റെ മക്കൾ അബ്രഹാമിന്റെ സ്വാഭാവിക സന്തതികൾ മാത്രമാണ്, എന്നാൽ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ മക്കൾ യഥാർത്ഥ സന്തതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ഏതൊരാൾക്കും-യഹൂദനോ വിജാതീയനോ-യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഈ ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയും.

ലോകം മുഴുവൻ തന്റെ സത്യം പങ്കിടാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനമായി ഇസ്രായേല്യരെ  പഴയ നിയമ കാലത്തു തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ അവർ ഒരു സംഘടിത  രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിക്കുകയും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ,  ” യേശു അവരോടു: “ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിൻ; ഞാൻ മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം അതിനെ പണിയും” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: ഈ മന്ദിരം നാല്പത്താറു സംവത്സരം കൊണ്ടു പണിതിരിക്കുന്നു; നീ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമോ എന്നു ചോദിച്ചു.

അവനോ തന്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചത്രേ പറഞ്ഞതു.  (യോഹന്നാൻ 2:19-21).

ഇവിടെ, ഭൗതികമായ ദൈവാലയം  പുനർനിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല യേശു സംസാരിച്ചത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി  ഒരു ആത്മീയ ദൈവാലയം പണിയാൻ  യേശു  ഉദ്ദേശിച്ചു. അവൻ ദുഃഖത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു:  “യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും”. (മത്തായി 23:37,38).

യഹൂദന്മാരുടെ അനുസരണക്കേടും തിരസ്കാരവും നിമിത്തം, ജറുസലേമിലെ ഭൗതിക ദൈവാലയത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രവചിച്ചു, “യേശു ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവന്നു ദൈവാലയത്തിന്റെ പണി കാണിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.

അവൻ അവരോടു: “ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ? ഇടിഞ്ഞുപോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു”. (മത്തായി 24). :1, 2). ദൈവാലയത്തിന്റെയും യെരൂശലേമിന്റെയും നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രവചനം എഡി 70-ൽ റോമാക്കാർ  മുഗാന്തിരം നിറവേറി  . തുടർന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉടമ്പടിയും ആത്മീയ ഇസ്രായേലിലേക്കോ സഭയിലേക്കോ മാറ്റപ്പെട്ടു

ആധുനിക ഇസ്രായേലുമായി അന്തിമകാല പ്രവചനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബൈബിൾ പ്രവചന അധ്യാപകർ, “അങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടും” (റോമർ 11:26) എന്ന ഈ വാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവം ആത്യന്തികമായി എല്ലാ അക്ഷരീയ ജൂതന്മാരെയും രക്ഷിക്കും” എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്,  എന്നാൽ ദൈവം വർഗീയവാദിയല്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ “ദൈവത്തെ അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ സേവിക്കുന്നവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരും ജഡത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും” മാത്രമാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 3:3). അങ്ങനെ, യഹൂദനായാലും വിജാതിയായാലും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കപ്പെടും (ഗലാത്യർ 3:28, 29).

അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം ആത്മീയമായ ഒന്നാണെന്ന് നാം കാണുന്നു. അതിനാൽ, ബൈബിളിലെ അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങളുടെ ( സീയോൻ മല , ജറുസലേം, ദൈവാലയം , യൂഫ്രട്ടീസ്, ബാബിലോൺ, അർമ്മഗെദ്ദോൻ) ഇവിടെ  ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിന്റെ അക്ഷരീയ രാഷ്ട്രത്തിലല്ല, മറിച്ച് ആത്മീയ ഇസ്രായേലിലോ സഭയിലോ ആയിരിക്കണം .

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.