ആദിമ സഭയിലെ ഗാർഹിക സ്നാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ശിശുസ്നാനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഗാർഹിക സ്നാനങ്ങൾ

ശിശുസ്നാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ, പ്രവൃത്തികൾ 10, പ്രവൃത്തികൾ 16, 1 കൊരിന്ത്യർ 16 എന്നിവ ശിശുസ്നാനം തിരുവെഴുത്തുപരമാണെന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ ഖണ്ഡികകൾ നോക്കാം:

  • “പത്രോസ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു… അപ്പോൾ പത്രോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “നമുക്കുള്ളത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച ഇവർ സ്നാനം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും വെള്ളം തടയാൻ കഴിയുമോ?” (പ്രവൃത്തികൾ 10:44-47).

“അവളും (ലുദിയ) അവളുടെ കുടുംബവും സ്നാനം ഏറ്റു,” (പ്രവൃത്തികൾ 16:15).

“അപ്പോൾ അവർ അവനോടും അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിച്ചു. 33 രാത്രിയിലെ അതേ നാഴികയിൽ അവൻ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുറിവുകളെ കഴുകി. ഉടനെ അവനും അവന്റെ കുടുംബവും സ്നാനം ഏറ്റു….” (പ്രവൃത്തികൾ 16:32,33).

  • “സഹോദരന്മാരേ, സ്തെഫനാസിന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് അഖായയിലെ ആദ്യഫലമാണെന്നും അവർ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 16:15).

ഇവയാണ് ഗാർഹിക സ്നാനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ശിശുസ്നാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ, കൊർണേലിയസിന്റെ വീട്ടിലും ലുദിയയുടെ കുടുംബത്തിലും ജയിലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിലും സ്തെഫനാസിന്റെ വീട്ടിലും കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ശിശുക്കൾ
സ്നാന മേൽക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അനുമാനിക്കുന്നു.

പഠനം സ്നാനത്തിന് മുമ്പായിരിക്കണം

ഗാർഹിക സ്നാനത്തിന്റെ ഓരോ ഉദാഹരണത്തിലും, രക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് സ്നാനമേറ്റ ആളുകളായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം (പ്രവൃത്തികൾ 10:34-43; 16:14, 32; 1 കൊരിന്ത്യർ 1:16-18; 16:15-16).

ദൈവവചനം കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നവരും (പ്രവൃത്തികൾ 10:44) വിശ്വസിക്കുന്നവരും (10:31-33) വിശുദ്ധരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളാണ് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് (1 കൊരിന്ത്യർ 16:15). ഗാർഹിക പരിവർത്തനങ്ങളുടെ സന്ദർഭം ശിശു സ്നാനത്തിന് യോഗ്യമല്ല.

ബൈബിളെഴുത്തുകാർ ഗാർഹിക സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും കഴിയുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു. ശിശുക്കൾക്ക് അനുതപിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും കഴിയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. മറിച്ചുള്ള അവകാശവാദം ഇനിപ്പറയുന്ന റഫറൻസുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലിനു വിരുദ്ധമായത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്:

“വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം ഏല്ക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും” (മർക്കോസ് 16:16).

“അതിന്നു ഫിലിപ്പൊസ്: നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകാം എന്നു പറഞ്ഞു. യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.] 38അങ്ങനെ അവൻ തേർ നിർത്തുവാൻ കല്പിച്ചു: ഫിലിപ്പൊസും ഷണ്ഡനും ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി, അവൻ അവനെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 8:37-38).

“ഹൃദയംകൊണ്ടു നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായികൊണ്ടു രക്ഷെക്കായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല” (റോമർ 10:10-11) എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു.

അതിനാൽ, ഗാർഹിക സ്നാനം ശിശുക്കളുടെ സ്നാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.